Energimerking - belysning (lyskilder og armaturer)

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr 874/2012 av 12. juli 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU om energimerking av elektriske lamper og armaturer...

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 874/2012 of 12 July 2012 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of electrical lamps and luminaires...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2011

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Den endelige forordningen ble publisert i Official Journal 26. september 2012. Forordningen trådte i kraft 20 dager etter og de første kravene gjelder i EU fra 1. september 2013. I Norge vil kravene gjelde når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og tatt inn i økodesignforskriften.

Det er laget utkast til EEA Joint Committee Decision, dokument nr 52182. Forordningen ble vedtatt i EØS-komiteen den 3. mai og trådte i kraft den 6. mai 2013.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en ny forordning under energimerkedirektivet som er innlemmet i EØS-avtalen.

Energimerkedirektivet (2010/30/EU) er et av EUs virkemidler for å nå 20-20-20-målene og setter rammer for regelverk om krav til energimerking av produkter. Energimerkedirektivet pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Forordningene fastsetter krav til, og utformingen av, energimerking for produkter. I tillegg til energieffektivitet kan energimerkeetiketten inneholde opplysninger om produktet, så som kapasitet, støy og evt annet forbruk.

Forslagene omfatter følgende produkttyper:

 • Glødelamper
 • Lysstoffrør
 • Høytrykksdamplamper
 • LED-lyskilder
 • LED-moduler (sammensetting av LED-lyskilder)
 • Lyskilder som drives gjennom eksternt utstyr (forkobling, transformator eller driver)
 • Lysarmaturer beregnet til slike lyskilder, herunder armaturer som er integrert i andre produkter, f.eks. bygget inn i skap

Merknader

Hovedrettsakten – Direktiv 2010/30/EU (energimerkedirektivet) – er hjemlet i EU-traktatens artikkel 194 (2).

Energimerkedirektivet er implementert i norsk lovgivning som energimerkeforskrift for produkter, hjemlet i merkeloven.

Den aktuelle forordningen hører hjemme under energimerkedirektivet og vil når den eventuelt vedtas innlemmet i EØS-avtalen bli tatt inn norsk regelverk som en forskriftsendring i energimerkeforskriften for produkter. Den ferdige rettsakten fra EU antas å tilhøre gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Norske myndigheter er forpliktet til å utføre markedstilsyn med produktene som omfattes av energimerkedirektivet. Dette innebærer butikkontroller, dokumentkontroller og laboratorietesting av stikkprøver blant produktene på markedet. Avhengig av hvilken finansieringsløsning som velges i framtiden for tilsynet vil de administrative og økonomiske konsekvensene fordele seg mellom den ansvarlige for produktet og norske myndigheter. Generelt øker antallet produkter som omfattes av direktivet fortløpende med hver nye forordning og dette øker behovet for tilsyn fra norske myndigheter. Rettsakten innebærer derfor indirekte utgifter for det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen anses ikke å medføre særlige konsekvenser for Norge eller norske aktører.

Forordningen har sitt opphav fra studiene ENER Lot 8, Lot 9 og Lot 19 under Working Plan I under økodesigndirektivet.

Vurdering

Forordningen vurderes å være EØS-relevant og akseptabel. Gjennomføringen av forordningen i norsk rett vil ikke kreve lovendringer, men kan gjennomføres ved forskrift hjemlet i produktkontrolloven § 4a. 

Andre opplysninger

Dette notatet er revidert i mai 2013.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2012)4641
Rettsaktnr.: 0874/2012
Basis rettsaktnr.: 030/2010
Celexnr.: 32012R0874

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.10.2012
Frist returnering standardskjema: 12.11.2012
Dato returnert standardskjema: 03.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen:
Nummer for EØS-komitebeslutning:
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker