Energimerking, små klimaanlegg < 12kW

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 626/2011 av 4. mai om supplering av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU angående energimerking av klimaanlegg ...

Commission Delegated Regulation (EU) No 626/2011 of 4 May 2011 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of air conditioners...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.11.2011

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

 Kravene vurderes å ikke ha særskilte konsekvenser for norske forbrukere, det norske energisystemet eller for norsk industri.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har vedtatt krav om merking av små klimaanlegg (< 12 W). Ifølge dette kravet skal disse produktene energimerkes i henholdsvis kjøle- og varmemodus i tillegg til at produktenes innendørs og utendørs lydnivå skal angis.

Lovgivningen ligger innenfor rammene av Energimerkedirektivet (2010/30/EU) om angivelse av energirelaterte produkters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte produktopplysninger.

Under energimerkedirektivet vedtas delegerte forordninger, som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun markedsføre produkter som oppfyller kravene kravene og er forsynt med en korrekt energimerking. Energimerking av produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å:

  • redusere klimagassutslippene med minst 20%, 
  • øke andelen fornybar energi i vårt endelige energiforbruk til 20%, og 
  • øke energieffektiviteten med 20%

i EU, sammenlignet med 1990.

Produktene som omfattes er:  

Klimaanlegg, herunder splitanlegg, vindus- og vegganlegg, enkeltkanalanlegg (single duct) og dobbeltkanalanlegg (double duct).Reversible splitanlegg er mest utbredt i Norge. De kan både kjøle og varme, men benyttes mest i varmemodus. I varmemodus er de luft-luft-varmepumper.  

Følgende produkter er unntatt fra kravene:   

Klimaanlegg som bruker andre energikilder enn elektrisitet  

Klimaanlegg der enten kondensator- eller fordampersiden ikke kan bruke luft som varmeoverføringsmedium 

Krav om merking

Krav om energimerking 

Energimerket skifter utseende

Det er vedtatt en ny layout og et nytt innhold for energimerket.

Merknader

Gjeldende norsk rett på området er LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. den underliggende energimerkeforskrift,  FOR 2004-11-18 nr 1474: Forskrift om nærmere regler for gjennomføringen av Rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av klimaanlegg til husholdningsbruk. Denne forskriften vil oppheves når den nye hovedsrettsakten direktiv 2010/30/EU med tilhørende forordning 626/2011 gjennomføres i Norge.

Den nye hovedrettsakten - direktiv 2010/30/EU (energimerkedirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).

Forordning (EU) nr. 626/2011 vil bli gjennomført i norsk rett gjennom ny forskrift om energimerking av produkter, og denne forskriften vil bli vedtatt og satt i kraft så snart Island løfter sitt konstitusjonelle forbehold om ikrafttredelse av EØS-komitebeslutning nr. 217/2012 som innlemmer direktiv 2010/30/EU (energimerkedirektiv II) i EØS-avtalen.

Dersom forskriften trer i kraft før EØS-komitebeslutning om innlemmelse av forordning (EU) nr. 392/2012, vil forordningen tas inn i forskriften ved endringsforskrift.

Forordning (EU) nr. 626/2011 endrer således norsk lovverk, men ikke nødvendigvis med en gang. Vi må vente til Island har løftet sitt konstitusjonelle forbehold.

Gjennomføringen av stadig flere forordninger under energimerkedirektivet vil på lenger sikt medføre behov for økte økonomiske og administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og informasjon om regelverk (indirekte utgifter). Utgiftene vil delvis dekkes over statsbudsjettet og delvis dekkes av bransjen. I de tilfeller hvor et produkt har vært gjenstand for tilsyn og resultatet viser at produktet er korrekt merket, vil staten måtte dekke utgiftene til tilsynet selv. I motsatt fall må leverandøren dekke kostnadene knyttet til tilsynet.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0626/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0626

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.08.2011
Frist returnering standardskjema: 11.10.2011
Dato returnert standardskjema: 18.10.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 219/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 01.06.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker