Import - muslinger fra Peru - forlengelse

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/723/EU av 3. november 2011 om endring av vedtak 2008/866/EF om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru beregnet på humant konsum, når det gjelder gyldighetstiden...

Commission Implementing Decision 2011/723/EU of 3 November 2011 amending Decision 2008/866/EC on emergency measures suspending imports from Peru of certain bivalve molluscs intended for human consumption, as regards its period of application...

Sakstrinn

 1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.11.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 3. november 2011, med ikrafttredelse 5. november 2011.

Sammendrag av innhold

Det er gitt importrestriksjoner for muslinger fra Peru i vedtak 2008/866/EF. Hovedregelen innebærer at det er forbudt å importere muslinger fra Peru. Bakgrunnen for forbudet er at det er påvist utbrudd av hepatitt A-virus blant folk i EU. Utbruddet kommer fra inntak av muslinger fra Peru, som er smittet hepatitt A-virus. Viruset representerer en alvorlig risiko for folkehelsen.Det er likevel tillatt å importere:

 • kamskjell dersom disse er høstet i akvakulturområder forutsatt at innvollene er fjernet,
 • muslinger som har gjennomgått varmebehandling etter en av tre alternative behandlingsmåter angitt i forordning (EF) nr. 853/2004 (animaliehygieneforordningen) vedlegg III kapitel II del VII punkt 5A (b). Muslinger anses å være trygge for folkehelsen i disse tilfellene.På bakgrunn av at muslinger fortsatt anses å være en fare for folkehelsen forlenger vedtak 2011/723/EU gyldighetstiden til vedtak 2008/866/EF fra 30. november 2011 til 30. november 2012.

  Merknader

  Rettsakten krever ikke endring i norsk regelverk. Vedtaket er ivaretatt i norsk rett gjennom en endring i EØS-henvisningsfeltet til forskrift 19. mai 2011 nr. 508 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru. Dette er fordi forskriften er fastsatt uten noen utløpsdato, jf. regelverksprosedyren til Mattilsynet.Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

  Økonomiske og administrative konsekvenser

  Rettsakten innebærer ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser, da den viderefører et eksisterende regelverk.

  Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/723/EU
Celexnr.: 32011D0723

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.11.2011

Lenker