Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsbeslutning 2011/26/EU 14 Januar 2011 om autorisasjon av medlemsstatene til å vedta visse unntak i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EU om innenlands transport av farlig gods ...

Kommisjonsbeslutning 2011/26/EU 14 Januar 2011 om autorisasjon av medlemsstatene til å vedta visse unntak i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EU om innenlands transport av farlig gods ...

COMMISSION DECISION 2011/26/EU of 14 January 2011 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2011

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Sammendrag av innhold

Direktiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innenlands transport av farlig gods artikkel 6 (2) og artikkel 6 (4), gir medlemsstatene anledning til å melde inn nærmere bestemte unntak fra direktivet.  Direktiv 2008/68/EF vedlegg I del I.3, vedlegg II, avsnitt II.3 og vedlegg III, avsnitt III.3 inneholder lister over slike nasjonale unntak.  Disse listene skal etter Kommisjonsbeslutningen oppdateres for å inkludere nye nasjonale unntak. For enkelhets skyld erstattes de aktuelle kapitlene i sin helhet, og direktiv 2008/68/EF endres i samsvar med dette.
Medlemsstatene oppført i vedlegget til Kommisjonsbeslutningen artikkel 1 er autorisert til å gjennomføre unntakene på deres territorium. Unntakene skal gjelde alle nasjonale transporter uavhengig av transportørs opprinnelsesland.  I artikkel 2 er vedlegg I del I.3, vedlegg II, del II.3 og vedlegg III, del III.3 til direktiv 2008/68/EF endret i samsvar med vedlegget til Kommisjonsbeslutning 2011/26/EU.    

Merknader

Direktiv 2008/68/EF er gjennomført i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). Kommisjonsbeslutningen er rettet til medlemsstatene og krever ingen endringer i forskriften

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Beslutningen anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2010)9724
Rettsaktnr.: 2011/26/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/68/EU
Celexnr.: 32011D0068

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2011
Frist returnering standardskjema: 01.03.2011
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: