Vet-Revisjon av landlister

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/277/EU av 10. mai 2011 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF når det gjelder anerkjennelse av områder i Italia som offisielt frie for brucellose (B. melitensis), og om endring av vedleggene til vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæringen om at del...

Commission Implementing Decision of 10 May 2011 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions in Italy as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain regions of Ital...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II til vedtak 93/52/EØF, som listefører regioner som er erklært frie for brucellose forårsaket av Brucella melitensis. Regionene Emilia-Romagna og Valle d´Aosta i Italia oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 91/68/EØF, og erklæres derfor som frie for sykdommen.

Rettsakten endrer i tillegg vedleggene I-III til vedtak 2003/467/EF, som listefører medlemsstater og regioner som er erklært frie for henholdsvis tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose hos storfe. Følgende endringer er gjennomført:

Om tuberkulose:

  • I Italia er provinsene Rieti og Viterbro i regionen Lazio erklært frie for tuberkulose

Om brucellose:

  • I Italia er provinsene Frosinone, Latina og Viterbo i regionen Lazio erklært frie for brucellose
  • I Det Forenede Kongeriket er Isle of Man erklært fri for brucellose

Om enzootisk bovin leukose:

  • I Italia er provinsen Viterbo i regionen Lazio erklært fri for enzootisk bovin leukose
  • I Polen er 44 distrikter (powiaty) i fylkene (voivodships) Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlaskie, Warminsko-Mazurskie og Wielkopolskie erklært frie for enzootisk bovin leukose

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionlistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/207/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011D0277

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.05.2011
Frist returnering standardskjema: 28.06.2011
Dato returnert standardskjema: 12.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 074/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen