Kommisjonsbeslutning 2010/146/EU av 5. mars 2010 om tilstrekkeligheten av det vern som sikres ved den færøyske loven om behandling av personopplysninger, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF ...

Kommisjonsbeslutning 2010/146/EU av 5. mars 2010 om tilstrekkeligheten av det vern som sikres ved den færøyske loven om behandling av personopplysninger, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF ...

Commission Desicion of 5 March 2010 pursuant to Directive 95/46/EC on the European Parliament and of the Council on the adequate protection provided by the Faeroese Act on processing of personal data ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.09.2011

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.11.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 5. mars 2010, og publisert i OJ 9. mars 2010. Rettsakten er til vurdering i EØS-/EFTA-landene for innlemming i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder parlaments- og rådsbeslutning om beskyttelsesnivået ved behandling av personopplysninger på Færøyene. Beslutningen medfører at Færøyene vurderes å ha et tilfredsstillende personvernnivå i forhold til de krav som følger av direktiv 95/46/EC. Overføring av personopplysninger fra stater som er forpliktet av direktiv 95/46/EC kan derfor skje til behandlingsansvarlige etablert på Færøyene. Unntak kan likevel gjøres dersom det er grunn til å tro at personopplysningene ikke vil bli behandlet i henhold til direktivets krav etter overføringen.

Merknader

Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser, og krever ikke endringer i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Kommisjonens beslutning vurderes relevant i forhold til overføring av personopplysninger til tredjeland i henhold til personopplysningsloven § 29.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/146/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010D0146

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.03.2011
Frist returnering standardskjema: 23.04.2011
Dato returnert standardskjema: 24.03.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 101/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.10.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen