Kommisjonsdirektiv 2011/74/EU av 29. juli 2011 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag II i direktiv 96/73/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandi...

Kommisjonsdirektiv 2011/74/EU av 29. juli 2011 endrer, med hensikt for dets tillempning til teknisk fremskritt, bilag II i direktiv 96/73/EF fra det Europeiske Parlament og Rådet om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger...

Commission Directive 20011/74/EU of 29 July 2011 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annex II to Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council on certain methods for quantitative analysis of binary textile fibre mixtures...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.09.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XI. Tekstiler

Status

Kommisjonsdirektivet er vedtatt i EU. Direktivet er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 30. juli 2011. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 30. mars 2011. 

Sammendrag av innhold

Det er foretatt endringer i direktiv 2008/121/EF ved å tilføye fiberen "polypropylen/polyamid bikomponent" til listen over fibre i vedlegg I og V til dette direktivet.

"Polypropylene/polyamide bicomponent" er den engelske betegnelsen på fiberen.

Norge har ikke deltatt i den tekniske arbeidsgruppen relatert til direktivet.

Rådsdirektiv 96/73/EF er implementert i norsk rett gjennom forskrift 23. september 1996 om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger gitt i medhold av lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 5, jf. EØS-avtalen vedlegg II kap A XI (Rdir. 96/73/EF). Forskriften er endret 21. januar 1999, 20. desember 2006 og 8. september 2010. Forskriften er fastsatt av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).

I henhold til § 4 i forskriften skal det ved kontroll av sammensetningen av tekstilprodukter som bringes på markedet benyttes de metoder for kvantitative analyser av tekstilfiberblandinger, herunder forberedelse av prøvemateriale og analysemetoder, som vedlegg I og vedlegg II i forskriften anviser.

Endring i billag II til direktivet medfører endring i vedlegg II i forskriften om metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger. "Polypropylen/polyamid bikomponent" føyes til ulike analysemetoder. Analysemetodene skulle oppdateres som følge av den nye fiberen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling og er funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringene anses relevante og akseptable.

Andre opplysninger

Direktiv 2011/74/EU erstattes av forordning (EU) 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet merking av fiberinnhold i tekstilprodukter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/74/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011L0074

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.08.2011
Frist returnering standardskjema: 28.09.2011
Dato returnert standardskjema: 05.10.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 044/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker