Vedtak om unntaksvilkår for plastkasser og paller

Kommisjonsvedtak 2009/292/EF av 24. mars 2009 om vilkårene for at plastkasser og paller kan unntas fra kravene til tungmetallkonsentrasjoner fastsatt i direktiv 94/62/EF av 20. desember 1994 om emballasje og emballasjeavfall...

2009/292/EC: Commission Decision of 24 March 2009 establishing the conditions for a derogation for plastic crates and plastic pallets in relation to the heavy metal concentration levels established in Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging wast...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.09.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Kjemikalier, industriell risiko og bioteknologi

Status

Kommisjonsvedtaket ble vedtatt i EU 24. mars 2009.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtaket ble vedtatt i EU 24. mars 2009, og gjelder unntak for plastkasser og -paller fra kravene til tungmetallkonsentrasjoner fastsatt i direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall. Vedtaket er en videreføring av Kommisjonsvedtak 1999/177/EF. Rådsdirektiv 94/62/EF (innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 67/95/EC) fastsetter i artikkel 11 ulike grenser for totalverdien av bly, kadmium, kvikksølv og seksverdig krom i emballasje. Direktivet fastlegger også at Kommisjonen kan gi unntak fra reglene på bestemte vilkår. Ved kommisjonsvedtak 2009/292/EF fastsettes det unntak fra verdigrensene for kasser og paller i plastmateriale hvor gjenvunnet materiale fra tilsvarende plastkasser og -paller er benyttet i produksjonen. Dette vil si at det ikke skjer en tilføring av de aktuelle stoffene. Vedtaket er gjort for å gi bransjen tid til å få skiftet ut de plastkasser og paller dette gjelder. Beslutningen viderefører bestemmelsene i Kommisjonsvedtak 99/177/EF, men gjelder nå på ubestemt tid. Etter fem år vil Kommisjonen vurdere hvordan systemet etter denne beslutningen fungerer og hvilke fremskritt som er gjort med hensyn til utfasing av nevnte typer plastkasser og paller. Kommisjonsvedtaket vil ikke medføre administrative og økonomiske konsekvenser. 

Merknader

Kommisjonsvedtak 99/177/EF ble gjennomført i norsk rett 21. desember 2005  ved endring av Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 2-15.  Unntaket for kasser og paller i plastmateriale hvor gjenvunnet materiale fra tilsvarende plastkasser og paller ble benyttet i produksjonen trådte ikraft 1. januar 2006, og gjaldt til og med 8. februar 2009, jf § 2-15 c). Dette unntaket ble ikke fornyet eller forlenget ved utløpsdatoen, og formuleringen i produktforskriften ble derfor fjernet. Gjennomføring av Kommisjonsvedtak 2009/292/EF vil kreve endring av produktforskriften § 2-15 annet ledd ved at man gjeninnfører pkt c) om unntak for plastkasser og –paller, denne gangen uten tidsbegrensning. Kommisjonsvedtaket vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen ble behandlet i spesialutvalg for miljø 13.10.2011, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert.

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2009/292/EF
Basis rettsaktnr.: 1994/62/EF
Celexnr.: 32009D0292

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2011
Frist returnering standardskjema: 15.08.2011
Dato returnert standardskjema: 21.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 214/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.04.2013
Høringsfrist: 31.05.2013
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen