Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endr. av forordning 669/2009 - 2. kv. 2012

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 294/2012 av 3. april 2012 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler a...

Commission Implementing Regulation (EU) No 294/2012 of 3 April 2012 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.04.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 8. desember 2011, med delt ikrafttredelse 1. april 2012 og 7. april 2012.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen. Endringene som gjøres ved forordning (EU) nr. 294/2012 er delt i to grupper i forhold til ikrafttredelsestidspunktet. Endringer angående produkter som skal ut av listen eller får redusert kontrollfrekvens, trer i kraft 7. april 2012 (tre dager etter kunngjøring i EUs Official Journal 4. april 2012). Alle andre endringer trer i kraft 1. april 2012. Forordning (EU) nr. 294/2012 gjør følgende endringer i vedlegg I:

Endringer som trer i kraft tre dager etter kunngjøring i Official Journal:

   1. Ut av listen: - Produktgruppen med capsicum annuum (knust/malt), karri (chiliprodukter), gurkemeie (kurkuma) og rød palmeolje fra alle tredjestater tas ut (sudan-fargestoff). 

   2. Andre endringer:       - Ingen.

Endringer som trer i kraft 1. april 2012:

   1. Inn på listen: - Ingen nye produkter tas inn.

   2. Andre endringer: - Karriblader fra India (pesticider) får en økning i kontrollfrekvens (fysisk kontroll) fra 10 % til 50 % på grunn av gjentatte funn av pesticider i produktet.- Oversiktene over hvilke pesticider som det skal undersøkes for i produktene okra fra India og pomelos fra Kina er oppdatert med nye stoffer.- Produktene capsicim annuum (annet) fra Peru (aflatoksiner og okratoksin A), te (svart og grønn) fra Kina (pesticider) og vannmelonfrø fra Nigeria (aflatoksiner) får en justering av tollposisjon (varenummer).

Merknader

Rettslige konsekvenser: Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften). Rettsakten er inntatt i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser:Korrigeringene av tollposisjoner og hvilke pesticider det skal undersøkes for vil ikke endre kostnadsbildet for næringen eller Mattilsynet. Fjerning av sudan-fargestoff fra listen vil kunne gi næringen og Mattilsynet en besparelse i forhold til arbeidsmengde. Økningen i kontrollfrekvensen på karribladene fra India vil medføre merarbeid for Mattilsynet og gi næringen økte kostnader i forbindelse med gjennomføringen av den fysiske kontrollen av produktet. Kostnadene med endringen vurderes som hensiktsmessig og formålstjenlig satt opp mot intensjonen med regelverket, beskyttelsen av menneskeliv og helse.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten er også tatt inn i vedlegg I kapittel II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0294/2012
Celexnr.: 32012R0294

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.04.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 10.04.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen