Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Industriutslippsdirektivet (IED) - nasjonale overgangsbestemmelser

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/115/EU av 10. februar 2012 som fastsetter regler for nasjonale overgangsplaner i direktiv 2010/75/EU om industriutslipp (IED)

Decicion 2012/115/EU of 10 February 2012 laying down rules concerning the transitional national plans referred to in Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.04.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet) erstatter direktiv 2008/1/EF om integrert forebyggelse og bekjempelse av forurensning. Industriutslippsdirektivet trådte i kraft i EU 6. januar 2013. Industriutslippsdirektivet artikkel 32 gir medlemsstatene anledning til å lage og gjennomføre en nasjonal overgangsplan som dekker bestemte fyringsanlegg for perioden 1. januar 2016 til 30. juni 2020. Planen skal dekke utslipp av en eller flere av følgende forurensningskomponenter: nitrogenoksider, svoveldioksid og støv. For gassturbiner kan bare nitrogenoksider dekkes av planen. Fyringsanlegg som dekkes av den nasjonale overgangsplanen kan unntas fra å oppfylle utslippsgrenseverdiene i industriutslippsdirektivet for de forurensningskomponentene som omfattes av planen, eller den grad av avsvovling som det refereres til i direktivets artikkel 31. Rettsakten gir regler for å sikre enhetlig gjennomføring av artikkel 32. Omfanget av rettsakten er i samsvar med synet til komiteen som er etablert gjennom industriutslippsdirektivet artikkel 75 (1) ("artikkel 75-komiteen").

Merknader

Beslutningen er hjemlet i artikkel 192 TEUF, jf. direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet).

Norge har observatørstatus i artikkel 75-komiteen, som har samme syn på overgangsbestemmelsene som det som fremgår av rettsakten.

Rettsakten gir medlemslandene mulighet til å lage nasjonale overgangsbestemmelser for store fyringsanlegg (LCP) over 50 MW som har tillatelse fra før 27. november 2002. Det skal beregnes årlige nasjonale utslippstak for alle anleggene som omfattes av planen. Utslippstaket skal beregnes med basis i utslippsgrenseverdier fastsatt i direktiv 2001/80/EF (LCP-direktivet) eller med basis i avsvovlingsgrad fastsatt i anneks III til samme direktiv.

Nasjonale myndigheter skal senest 1. januar 2013 meddele Kommisjonen sine overgangsplaner. Kommisjonen skal evaluere planene. Dersom det ikke er reist innvendinger innen 12 måneder skal medlemsstaten anse planen for akseptert.
Det antas at bestemmelsen vil være mest aktuell for eldre kraftverk i EU.
Norge har ikke etablert nasjonale overgangsbestemmelser for store fyringsanlegg ihht LCP-direktivet, og anser ikke at det er behov for å etablere slike overgangsbestemmelser ift industriutslippsdirektivet i Norge.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen er behandlet i spesialutvalget for miljø, hvor Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljøverndepartementet er representert.

Vurdering

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 10. februar 2012. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/115/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/75/EU
Celexnr.: 32012D0115

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.02.2012
Frist returnering standardskjema: 06.04.2012
Dato returnert standardskjema: 14.06.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker