Såvarer - Forsøk autoriserte kontrollører basis

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/340/EU av 25. juni 2012 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i overensstemmelse med rådsdirektivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF om vekstkontroll under offisielt tilsyn av basisfrø og oppformert frø av generasjoner før ...

Commission Implementing Decision 2012/340/EU of 25 June 2012 on the organisation of a temporary experiment under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC and 2002/57/EC as regards field inspection under official supervision for basic seed and bred seed of generations prio...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.08.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler gjennomføringen av et tidsbegrenset forsøk i perioden 2013 til 2017, der det gis mulighet til å bruke autoriserte vekstkontrollører til å utføre vekstkontroll av basisfrøarealer og generasjoner før basis. Et vilkår for å kunne sertifisere såvare er at det er utført offentlig vekstkontroll. Denne kontrollen gjøres i dag av kompetent myndighet. I forsøket gis det mulighet til å bruke autoriserte kontrollører til å gjøre en slik kontroll. Kompentent myndighet i landene som deltar i forsøket, er ansvarlig for at vekstkontrollørene har de nødvendige tekniske kvalifikasjonene og at de ikke har noen privat fortjeneste knyttet til kontrollen. Kompetent myndighet er også ansvarlig for å autorisere kontrollørene og føre tilsyn med kontrollørenes kontroll. Den skal dessuten utføre tilsyn ved å etterkontrollere 20 % av grønnsaksarealene og 5 % av arealene for øvrige vekster.

Alle land kan delta i forsøket. Land som deltar skal gi melding til Kommisjonen og andre medlemsland om de arter, kategorier og regioner som omfattes av forsøket. Senest 31. mars hvert år skal landene rapportere til Kommisjonen og øvrige medlemsland, om resultatene av forsøket.

Merknader

Rettsakten er hjemlet i rådsdirektivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF.

Rettslige konsekvenser

Aktuelt norsk regelverk er forskrift av 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Siden rettsakten dreier seg om et midlertidig forsøk, krever den ingen forskriftsendring, men Mattilsynet må informere aktuelle såvarevirksomheter om mulighetene som forsøket åpner for.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Mattilsynet som kompetent myndighet for sertifisering av såvarer i Norge, benytter seg i dag av tilsvarende mulighet til å gjennomføre vekstkontrollen av såvare i klasse sertifisert som rettsakten nå åpner for at det kan gjøres forsøk med for klassene basis og generasjonene før basis.  Mattilsynet holder kurs, gjennomfører eksamen, autoriserer vekstkontrollører og Mattilsynets distrikskontor fører tilsyn med de autoriserte vekstkontrollørenes vekstkontroll. Arealene av klasse prebasis- og basis kontrolleres i dag av Mattilsynets disktriktskontor eller Seksjon godkjenning ved Regionkontoret i Oslo, Akershus og Østfold. En deltakelse i prosjektet vil gjøre Mattilsynets administrasjon av vekstkontrollen enklere enn den er i dag fordi alle klassene av såvare (prebasis, basis og sertfisert) kan behandles likt. Mattilsynets distriktskontor vil få et mindre areal å kontrollere.

Såvarevirksomhetene vil bli ansvarlig for å utføre vekstkonroll på et noe større areal enn i dag. I praksis vil det imidlertid utgjøre lite rent ressursmessig da virksomhetene allerede i dag kontrollerer de samme arealene ut ifra egen interesse.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det er interesse for ordningen både i Mattilsynet og i virksomhetene. Norge vil høyst sannsynlig delta i forsøket.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/340/EU
Basis rettsaktnr.: 1966/0401/EØF
Celexnr.: 32012D0340

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.07.2012
Frist returnering standardskjema: 31.08.2012
Dato returnert standardskjema: 31.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 004/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen