Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tredjelandslisten over godkjente bestrålingsanlegg

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/277/EU av 21. mai 2012 om endring av vedtak 2002/840/EF som fastsetter listen over godkjente bestrålingsanlegg for næringsmidler i tredjeland...

Commission Implementing Decision 2012/277/EU of 21 May 2012 amending Decision 2002/840/EC adopting the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.08.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.09.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten medfører en endring av navnet på et allerede godkjent bestrålingsanlegg i Thailand. I følge direktiv 1999/2/EF kan bestrålte næringsmidler bare importeres fra tredjeland når de er behandlet ved et bestrålingsanlegg godkjent av EU. En liste over slike godkjente anlegg er etablert gjennom kommisjonsvedtak 2002/840/EF. Forskrift 20. mars 2001 nr. 504 om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling gjennomfører direktivene 1999/2/EF og 1999/3/EF.

Merknader

Rettslige konsekvenser: Rettsakten medfører ikke et behov for regelverksendring.

Navneendringen føres opp på Mattilsynets liste over godkjente bestrålingsanlegg i tredjeland.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert på skriftlig prosedyre av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. § 9 i forskrift 20. mars 2001 nr. 504 om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling slår fast at bestrålte næringsmidler bare kan importeres fra tredjeland dersom "de er behandlet på et bestrålingsanlegg som er godkjent av Fellesskapet, og som er oppført på den offisielle listen over godkjente bestrålingsanlegg". Mattilsynets liste over godkjente bestrålingsanlegg fra tredjeland foreligger ikke som et vedlegg til forskriften. Den finnes på Mattilsynets hjemmesider og oppdateres ved endringer i vedtak 2002/840/EF.

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/277/EU
Basis rettsaktnr.: 2002/840/EF
Celexnr.: 32012D0277

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.05.2012
Frist returnering standardskjema: 10.07.2012
Dato returnert standardskjema: 01.12.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 186/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen