Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - handel med hund, katt og ilder

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv 92/65/EØF når det gjelder de dyrehelsemessige betingelsene for handel innenfor Unionen og import til Unionen av hunder, katter og ildere...

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 92/65/EEC as regards the animal health requirements governing intra-Union trade in and imports into the Union of dogs, cats and ferrets...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.08.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Er til behandling i Rådet og Europaparlamentet.

Sammendrag av innhold

Forslagets innhold og formål

Formålet med forslaget er å endre de av reglene i direktiv 92/65/EØF som gjelder handel innenfor EU og import til EU av hunder, katter og ildere.

Endringene som foreslås er:

  • Henvisningene i direktiv 92/65/EØF til forordning (EF) nr. 998/2003 erstattes med henvisninger til en ny forordning om ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Utkastet til den nye forordningen, som skal erstatte forordning (EF) nr. 998/2003, er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.
  • I reglene for handel innenfor EU tas det inn en henvisning til EUs dyrevelferdsregelverk om transport av dyr, forordning (EF) nr. 1/2005, som gjelder for transport av bl.a. hunder, katter og ildere i EU.
  • Fristen for når den kliniske undersøkelsen av dyrene skal foretas, utvides fra 24 til 48 timer før avsendelse. Dette fordi aktørene har vansker med å oppfylle dagens 24-timers frist, samt at Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) mht. innførsel av hunder og katter anbefaler at klinisk undersøkelse av dyrene utføres i løpet av de siste 48 timene før avsendelse. 

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten

Traktaten om den Europeiske Unions funksjonsmåte artikkel 43 nr. 2.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området

De dyrehelsemessige betingelsene for handel mellom Norge og EU og import til Norge fra tredjestater av hunder, katter og ildere følger av forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler. Forskriften gjennomfører direktiv 92/65/EØF, samt gjennomføringsrettsakter som er gitt med hjemmel i dette, i norsk rett.

Rettslige konsekvenser

Forslaget krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Utvidelse av fristen for når den kliniske undersøkelsen skal være foretatt er en administrativ forenkling for personer som driver handel med hunder, katter og ildere.
Forslaget får ikke økonomiske konsekvenser for noen.

Sakkyndige instansers merknader

Synspunkter knyttet til spesialutvalgets behandling av saken

Forslaget er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri og kystdepartementet, Helse og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Nasjonal høring

Forslaget har ikke vært på nasjonal høring.

Vurdering

Mattilsynet vurderer forslaget som EØS-relevant og, forutsatt at den nye forordningen om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr blir det, akseptabelt. Mattilsynets vurdering av forslaget til ny forordningen om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (KOM(2012)89) er gitt i et eget EØS-foreløpig posisjonsnotat.

Andre opplysninger

Dette forslaget og forslaget til ny forordning om ikke-kommersiell transport av kjæledyr (COM(2012)89) bør under prosessen fram til eventuell innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen behandles samlet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2012)90
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen