Vet-listeføring EBL

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/449/EU av 27. juli 2012 som endrer vedtak 2003/467/EF når det gjelder anerkjennelsen av Latvia som offisielt fri for enzootisk bovin leukose...

Commission Implementing Decision 2012/449/EU of 27 July 2012 amending Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Latvia as officially enzootic-bovine-leukosis-free Member State...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.08.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innfører Latvia på listen over land/regioner som er erklært frie for storfeleukose (enzootisk bovin leukose). Listen foreligger i vedlegg III til kommisjonsvedtak 2003/467/EF. Latvia har lagt frem for Kommisjonen tilfredsstillende dokumentasjon (jf. krav i henhold til direktiv 64/432/EØF) for å bli erklært fri for sykdommen. Vedlegg III til kommisjonsvedtak 2003/467/EF endres i henhold til dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Land- og regionslistene i EØS er, med få unntak, ikke tatt med i våre nasjonale forskrifter. Informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/449/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/467/EF
Celexnr.: 32012D0449

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.08.2012
Frist returnering standardskjema: 21.09.2012
Dato returnert standardskjema: 31.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 052/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen