Endring av status - fiskesykdommer UK og Finland

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/753/EU av 4. desember 2012 om endring i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF når det gjelder overvåkningsprogrammer for Finland og Storbritannia og sykdomsfri status for Finland og Storbritannia for visse sykdommer hos akvatiske dyr...

Commission Implementing Decision 2012/753/EU of 4 December 2012 amending Annex I to Decision 2009/177/EC as regards surveillance programmes for Finland and the United Kingdom and the disease-free status of Finland and the United Kingdom for certain aquatic animal diseases...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.12.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over land og områder som har fristatus for VHS og ILA. Listen en gitt som som vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF. Finland har lagt frem tilfredsstillende dokumentasjon på at enkelte områder nå er fri for viral hemorrhagisk septikemi (VHS) slik at hele Finland med unntak av Åland har status som fri for VHS. Storbritannia har lagt frem tilfredsstillende dokumentasjon på at deler av Shetlandsøyene også er fri for infeksiøs lakseanemi (ILA) slik at hele Storbritannia, Nord-Irland, Guernsey, Isle of Man og Jersey har status som fri for ILA. Vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF endres i henhold til dette.


Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Liste over helsestatus i andre land i EØS er ikke tatt inn i våre nasjonale forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/753/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/177/EF
Celexnr.: 32012D0753

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.12.2012
Frist returnering standardskjema: 18.01.2013
Dato returnert standardskjema: 15.04.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.07.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 135/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.07.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen