Vet - tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1160/2012 av 7. desember 2012 om endring av forordning (EU) nr. 206/2010 med hensyn til standard helsesertifikat for storfe i transitt fra Kaliningrad til andre deler av Russland via Litauen...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1160/2012 of 7 December 2012 amending Regulation (EU) No 206/2010 as regards the model veterinary certificate for domestic bovine animals intended for transit from the region of Kaliningrad to other regions of Russia via the territory of Lithuania...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.12.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 3. januar 2013 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet for å endre helsesertifikatet som skal benyttes for visse levende storfe (avls- og produksjonsdyr) som sendes i transitt fra Kaliningrad gjennom Litauen, og videre til andre deler av Russland. Endringen og sertifikatet gjelder kun for storfe, eller dets avkom, som opprinnelig kommer fra EU. Generelt gjelder blant annet et krav om at storfe som skal sendes i slik transitt skal ha oppholdt seg i Kaliningrad siden fødsel eller i minst seks måneder før transporten. Storfe som opprinnelig er importert fra EU, kan nå imidlertid sendes i transitt via Litauen og til Russland selv om de ikke har oppholdt seg i Kaliningrad i minimum den angitte tidsperioden. Det forutsettes imidlertid fortsatt at dyrene:

  • stammer fra besetninger i EU, og kun har vært i besetninger utelukkende med dyr fra EU i Kaliningrad, eller
  • er født i besetninger i Kaliningrad der kun dyr fra EU holdes, og ikke har hatt kontakt med andre klauvdyr de siste 30 dager før transport, eller
  • stammer fra besetninger i Kaliningrad der kun dyr fra EU holdes, og ikke har hatt kontakt med andre klauvdyr de siste 30 dager før transport.   

Bakgrunnen for endringen er at dyrehelsesituasjonen i EU nå oppfattes som så vidt god at en slik ordning anses som dyrehelsemessig forsvarlig og derfor bør tillates. 


Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.   

Økonomiske eller administrative konsekvenser:

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1160/2012
Celexnr.: 32012R1160

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 03.01.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker