Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Såvarer - midlertidig omsetningstillatelse

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/116/EU av 22. februar 2012 om midlertidig handel med såvare av arten Triticum durum Desf., sorten Marialva som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/402/EØF når det gjelder maksimalt innhold av frø av hvete (Triticum aestivum L.)...

Commission Implementing Decision of 22 February 2012 providing for the temporary marketing of seed of the species Triticum durum Desf. belonging to the variety Marialva not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC as regards the maximum content of seeds of wheat (Triticum aesti...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.02.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir en midlertidig tillatelse til innad i EU, å omsette såvare av en spesiell sort durumhvete (Triticum durum Desf.), som ikke oppfyller kravet i rådsdirektiv 66/402/EØF når det gjelder maksimalt innhold av frø av hvete (Triticum aestivum L.). Såvaren kan maksimalt inneholde 45 såkorn av hvete (Triticum aestivum L.) i en prøvestørrelse som beskrevet i direktiv 66/402/EØF, vedlegg III, kolonne 4. Tillatelsen gjelder opptil 130 tonn såvare i perioden fram til 29. februar 2012.

Rettsakten fastsetter krav til særlig merking ved omsetning av slik såvare.

Leverandører av slik såvare må søke myndighetene om tillatelse til å importere eller omsette. Søknaden skal inneholde nøyaktig mengde såvare som ønskes importert eller omsatt. Medlemslandene skal meddele de andre landene og kommisjonen om tillatelser som er gitt i henhold til rettsakten. Portugal er utpekt som koordinerende medlemsstat.

Formålet med rettsakten er å dekke behovet for såvare av durumhvetesorten Marialva i Portugal. Marialva er en egnet sort for dyrkingsforholdene i landet.

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det produseres ikke såvare av durmumhvete til sertifisering i Norge. Denne arten er så langt meget lite aktuell for alminnelig dyrking i Norge, men i prinsippet ville eventuell importert såvare som er omfattet av vedtaket, vært tillatt omsatt i Norge. Vedtaket har i praksis imidlertid ingen betydning for oss.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/116/EU
Basis rettsaktnr.: 1966/0402/EØF
Celexnr.: 32012D0116

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.02.2012
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 30.03.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen