Vet - tredjelandsimport

Kommisjonens gjennemføringsforordning (EU) nr. 110/2012 av 9. februar 2012 om endring av vedlegg II til beslutning 2007/777/EF og vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder opplysningene om Sør-Afrika på listen over tredjeland og deler av tredjeland...

Commission Implementing Regulation (EU) No 110/2012 of 9 February 2012 amending Annex II to Decision 2007/777/EC and Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for South Africa in the lists of third countries or parts thereof ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.02.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 23. februar 2012 nr. 178 om endringer i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater og forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

 Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet for å gjeninnføre importforbudet til EU-området av fjærfe og fjærfeprodukter som ble innført våren 2011, etter at det i Sør-Afrika hadde blitt påvist utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) av subtype H5N2. Etter nye opplysninger utover i 2011 om sykdomssituasjonen ble importforbudet noe lempet til å gjelde bare deler av landet. Ytterligere informasjon fra Sør-Afrika senhøstes om nye utbrudd også i den sonen det var tillatt å eksportere fra, har gjort at EU imidlertid på nytt har innført et forbud mot import av disse varene fra hele landet.

Import fra tredjeland av fjørfe og fjørfeprodukter til EØS-området er regulert i forordning (EU) nr. 798/2008. Sør-Afrika var inntil utbruddet av HPAI oppført på tredjelandslisten som et land hvorfra det var tillatt å importere avls- og bruksstrutsefugler, daggamle kyllinger, rugeegg og kjøtt av strutsefugler til EØS-området. Etter utbruddet kan ikke Sør-Afrika lenger betraktes som fritt for denne sykdommen, og sørafrikanske myndigheter har derfor suspendert utstedelsen av dyrehelsesertifikater for hele landet. Tredjelandslisten for import er endret i tråd med dette.

Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til EØS-området er regulert i vedtak 2007/777/EF. Som følge av utbruddet av HPAI fyller ikke lenger Sør-Afrika de dyrehelsemessige betingelser for å kunne benytte såkalt ”behandling A” på varer som består av eller inneholder kjøtt av oppdrettede strutsefugler eller behandlede mager, blærer og tarmer fra strutsefugler til konsum. Videre fyller Sør-Afrika heller ikke betingelsene for å kunne benytte såkalt ”behandling E” på biltong / tørket kjøtt og pasteuriserte kjøttprodukter som består av eller inneholder kjøtt av fjørfe, oppdrettet fjørvilt, strutsefugler og viltlevende fuglevilt. På bakgrunn av samme vurdering som nevnt ovenfor, anses det for hele Sør-Afrika ikke som forsvarlig å benytte ”behandling A” og ”behandling E” for de aktuelle produkter. Opplysningene om Sør-Afrika i 2007/777 endres derfor i samsvar med dette.

Endringene er fastsatt i forordning (EU) nr. 110/2012. 

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Merknader

Rettsakten krever regelverksendring. I forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater erstattes liste over tredjestater, områder eller soner med den sist oppdaterte versjonen som følger av forordning (EU) nr. 110/2012. Forordningen føyes dessuten til listen over endringsforordninger som er gjennomført i norsk rett ved henvisning i paragraf 2.

I forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater oppdateres vedlegg I, II og III i tråd med endringene som følger av forordning (EU) nr. 110/2012.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet eller for norske importører.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 110/2012
Celexnr.: 32012R0110

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 23.02.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen