Endr. av forordning 961/2011 - desember 2011

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1371/2011 av 21. desember 2011 om endring av forordning (EU) nr. 297/2011 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1371/2011 of 21 December 2011 amending Implementing Regulation (EU) No 961/2011 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.01.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 21. desember 2011, med ikrafttredelse 25. desember 2011.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 961/2011 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima. Forordning nr. 961/2011 stiller opp et krav om at alle forsendelser med næringsmidler og fôrvarer med opprinnelse i eller sendt fra Japan skal underlegges importkontroll. Denne kontrollen består i at alle forsendelser skal være gjenstand for dokument- og identitetskontroll. Videre skal forsendelser fra bestemte områder i Japan være gjenstand for en fysisk kontroll med en kontrollfrekvens på 10 %, inkludert laboratorieanalyse, for spor av radioaktivitet (I-131, Cs-134 og Cs-137). Disse områdene er listet opp artikkel 2 (3). For forsendelser som kommer utenfor disse områdene er frekvensen på den fysiske kontrollen satt til 20 %.

Årsaken til differansen i frekvensen på kontrollen er at Japan har iverksatt et eget kontrollregime for varer fra de opplistede berørte områdene og EU har derfor valgt å redusere kontrollfrekvensen på disse varene ettersom risikoen knyttet til nevnte varer ikke er så fremtredende da disse allerede er undersøkt av japanske myndigheter.

Endringsrettsakten tar Nagano-området ut av listen med berørte områder i Japan, jf. forordning (EU) nr. 961/2011 artikkel 2(3). Årsaken til dette er at det ikke er funnet radioaktivitet i næringsmidler eller fôr fra dette området, og at det derfor ikke er noen umiddelbar helsefare knyttet til produkter fra området.

Følgende områder i Japan er nå definert som berørte områder i henhold til forordning (EU) nr. 961/2011 artikkel 2(3): Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa og Shizuoka.

Videre har kommisjonen besluttet at det ikke lenger skal undersøkes for det radioaktive stoffet Jod-131 (I-131). Begrunnelsen for dette er stoffets korte halveringstid, 8 dager, og det er ikke registrert nye funn av dette stoffet i varer med opprinnelse i Japan. I tillegg er det liten til ingen sjanse for et nytt utslipp av dette stoffet i Japan.

For å gjøre attestasjonen i art. 2 (5) enklere har kommisjonen besluttet at kompetent myndighet i Japan kan gi et særskilt organ, som er underlagt kompetent myndighet, fullmakt til å undertegne erklæringene som skal følge forsendelsene fra Japan. Dette vil kunne gjøre utarbeidelsen av dokumentasjonen mer smidig for næringen og spare dem for tid.

Kommisjonen har også besluttet at det ikke lenger skal foretas identitetskontroll av alle forsendelsene. Frekvensen for identitetskontrollen er satt til å følge frekvensen for den fysiske kontrollen, som beskrevet ovenfor. Erklæringen i vedlegg I til forordning (EU) nr. 961/2011 har også blitt justert i forhold til endringene som er nevnt ovenfor.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Fjerningen av området Nagano vil medføre en endring av kontrollfrekvensen fra 10 % til 20 %. Dette vil kunne medføre et merarbeid for Mattilsynet og større kostnader for næringen i forbindelse med gjennomføringen av kontrollen på produkter fra dette området.

Det at det ikke lenger skal gjennomføres identitetskontroll på alle forsendelsene vil gi en besparelse i arbeid for Mattilsynet, som igjen vil komme næringen til gode.

Ved at det ikke lenger skal undersøkes for det radioaktive stoffet I-131 vil også dette gi en besparelse for næringen i forbindelse med gjennomføringen av den fysiske kontrollen.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1371/2011
Celexnr.: 32011R1371

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 02.01.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.02.2012

Lenker

Til toppen