Endring av vedtak 2011/402/EU - desember 2011

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/880/EU av 21. desember 2011 om endring av gjennomføringsvedtak 2011/402/EU om beskyttelsestiltak vedrørende bukkehornskløverfrø og bestemte frø og bønner importert fra Egypt...

Commission Implementing Decision of 21 December 2011 amending Annex I to Implementing Decision 2011/402/EU on emergency measures applicable to fenugreek seeds and certain seeds and beans imported from Egypt...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.01.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 21. desember 2011, med ikrafttredelse 24. desember 2011.

Sammendrag av innhold

Vedtak 2011/402/EU av 6. juli 2011 fastsetter importforbud for bestemte frø og bønner fra Egypt, samt at alle forsendelser av bukkehornskløverfrø importert til Europa fra Egypt i årene 2009 til 2011 skal trekkes tilbake fra markedet og analyseres for E. coli. Deretter skal alle forsendelser av bukkehornskløverfrø destrueres, uavhengig av om resultatet er positivt eller negativt. Vedlegget til vedtaket inneholder en opplisting av hvilke produkter med opprinnelse fra Egypt som er omfattet av importforbudet. Bakgrunnen for regelverket er utbruddene av E. coli i Tyskland og Frankrike, der Kommisjonen har sporet smitten tilbake til frø og bønner fra Egypt.

Vedtak 2011/880/EU endrer listen i vedtak 2011/402/EU vedlegg I, der knuste og splittede varianter av belgfrukter og oljeholdige frø/frukter tas ut av listen. Dette betyr at disse produktene ikke lenger er omfattet av importforbudet. Bakgrunnen for endringen er at Kommisjonen har vurdert at disse produktene ikke kan brukes til spiring, og at det derfor ikke er nødvendig å fastholde importforbudet for disse produktene. I tillegg retter vedtaket på varenumrene for soyabønnespirer, soyabønner og andre oljeholdige frø og oljeholdige frukter som er oppgitt i vedlegg I. Årsaken til dette er at EU endret sin tolltariff fra 1. januar 2012. De norske varenumrene ble justert fra samme dato.

Grunnrettsakten gjelder til 31. mars 2012, med mulighet for forlengelse ved behov.

Merknader

Vedtaket er gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift 7. juli 2011 nr. 761 om beskyttelsestiltak for bestemte frø og bønner importert fra Egypt. Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringen med å ta ut en del produkter fra listen i vedlegg I vil kunne gi næringen og Mattilsynet en besparelse ved at færre produkter behøver kontrolleres. Endringen av varenumrene anses ikke å ha noen konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I kapittel I og vedlegg I kapittel II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/880/EU
Celexnr.: 32011D0880

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 02.01.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker