Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hygiene - salmonellagaranti

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1223/2011 av 28. november 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1688/2005 når det gjelder endring i prøvetaking i flokker som egg har sin opprinnelse i, og mikrobiologisk undersøkelse av disse prøvene og prøver av visse typer kjøtt beregnet for Finland og Sverige...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1223/2011 of 28 November 2011 amending Regulation (EC) No 1688/2005 as regards sampling of flocks of origin of eggs and the microbiological examination of such samples and samples of certain meat intended for Finland and Sweden...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.01.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Utkast til rettsakt har vært diskutert i arbeidsgruppen for zoonoser. Utkastet ble diskutert i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon biologisk trygghet, i september 2011. Rettsakten ble votert i samme forum 17. oktober 2011.

Rettsakten ble vedtatt i EU 28. november 2011, og har vært gjeldende i EU fra 20. desember 2011.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Saken omhandler endring i prøvetaking i verpehønsflokker og mikrobiologisk undersøkelse av disse prøvene og prøver av visse typer kjøtt beregnet for Finland og Sverige, angitt i forordning (EF) nr. 1688/2005, som angir særlige garantier for salmonella.

For å forenkle og unngå fortsatt dobbeltregulering av prøvetaking, foreslås det i rettsakten en harmonisering av prøvetakingsregler i forordning (EF) nr. 1688/2005, forordning (EF) nr. 2160/2003 og forordning (EU) nr. 517/2011. Prøvetakingsreglene i forordning (EF) nr. 1688/2005 foreslås erstattet av reglene i forordning (EF) nr. 2160/2003 og forordning (EU) nr. 517/2011.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Forskriftsendringen vil ikke medføre noen materielle endringer, fordi disse bestemmelsene allerede er tatt inn i det norske salmonellaregelverket.

Det er etter Mattilsynets vurdering åpenbart unødvendig å sende på høring. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

I artikkel 8 i forordning (EF) nr. 853/2004 er det gitt særlige garantier vedrørende salmonella for forsendelser til Finland og Sverige (og Norge) for visse typer kjøtt og egg. Forordning (EF) nr. 1688/2005 gjennomfører disse særlige garantiene. I vedlegg III i forordning (EF) nr. 1688/2005 er det gitt prøvetakingsregler.  

Forordning (EF) nr. 2160/2003 angir minimumskrav til nasjonale kontrollprogram for salmonella for alle flokker av verpehøns. Forordning (EF) nr. 517/2011 gjennomfører forordning (EF) nr. 2160/2003 om EUs prevalensmål for reduksjon av forekomsten av visse serotyper av salmonella i verpehøns av Gallus gallus og endrer forordning (EF) nr. 2160/2003. Forordning (EU) nr. 200/2010 angir nødvendig prøvetakingsplan for å kunne verifisere fremgang for å oppnå fellesskapets reduksjonsmål for forekomsten av serotyper av salmonella i voksne avlshøns. Disse kravene i forordning (EF) nr. 2160/2003 og forordning (EF) nr. 517/2011 angår alle flokker av verpehøns i EU. 

For å forenkle og unngå fortsatt dobbeltregulering av prøvetaking, foreslås det i rettsakten en harmonisering av prøvetakingsregler i forordning (EF) nr. 1688/2005, forordning (EF) nr. 2160/2003 og forordning (EU) nr. 517/2011. Prøvetakingsreglene i forordning (EF) nr. 1688/2005 foreslås erstattet av reglene i forordning (EF) nr. 2160/2003 og forordning (EU) nr. 517/2011. Ettersom prøvetakingsreglene i de to sistnevnte forordningene er strengere, medfører ikke dette fare for salmonellagarantien for Finland og Sverige (og Norge). 

Norge har fått tilpasningstekst til forordning (EF) nr. 853/2004 ved at Finlands og Sveriges salmonellagaranti, fastsatt i artikkel 8, skal gjelde likeverdig for Norge. Videre har Norge fått tilsvarende tilpasningstekst for forordning (EF) nr. 1688/2005. Norge forutsetter at denne tilpasningsteksten videreføres når forordning (EF) nr. 1688/2005 nå endres av denne rettsakten.

Generelt gjelder i forhold til salmonellagarantiene for ferskt kjøtt og kvernet kjøtt at avsendervirksomheten skal utføre prøvetakingen og sørge for de undersøkelsene som kreves av partier beregnet for Finland og Sverige, jf. artikkel 8(2) (a) i forordning (EF) nr. 853/2004. For konsumegg er det eggpakkeriet eggene kommer fra, som skal gå god for at garantiforpliktelsen er innfridd, jf. art. 8(2) (b) i forordning (EF) nr. 853/2004. For samhandelen mellom Norge, Sverige og Finland vil den nye rettsakten ikke innebære endringer i rettstilstanden. 

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1223/2011
Basis rettsaktnr.: 1688/2005
Celexnr.: 32011R1223

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.12.2011
Frist returnering standardskjema: 15.01.2012
Dato returnert standardskjema: 14.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 076/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen