Samarbeidsforordningen- personvern mm

Kommisjonens rekommandasjon av 1. mars 2011 om retningslinjer for beskyttelse av data etter forordningen om forbrukervernsamarbeid...

2011/136/EU: Commission Recommendation of 1 March 2011 guidelines for the implementation of data protection rules in the Consumer Cooperation System (CPCS)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.01.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIX. Forbrukervern

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rekommandasjonen ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 30.03.2012.

Sammendrag av innhold

På bakgrunn av forordning 2006/2004 om forbrukervernsamarbeid, som er gjennomført i markedsføringsloven, deltar norske tilsynsmyndigheter i et forpliktende samarbeid om å håndheve forbrukerregelverk over landegrensene i EØS-området. Fra norsk side har Forbrukerombudet en hovedrolle i dette samarbeidet. F.eks. vil Forbrukerombudet kunne anmode myndighetene i et annet EØS-land om å stoppe lovbrudd som skjer fra vedkommende EØS-land og som rammer norske forbrukere. Tilsvarende vil myndigheter i et annet EØS-land kunne anmode Forbrukerombudet om å stoppe lovbrudd fra norske næringsdrivende som rammer forbrukere i dette EØS-landet. Anmodinger om bistand skjer gjennom et sikkert datanettverk og en database som Kommisjonen administrerer.

Kommisjonens rekommandasjon 2011/136/EU angir kjøreregler for behandling av personopplysninger og sensitive data for tilsynsmyndighetene som deltar i håndhevingssamarbeidet. Formålet er å gi myndighetene en brukervennlig veiledning som dekker de viktigste personvernspørsmålene som er relevante for forbrukervernsamarbeidet. Bl.a. vises det til direktiv 95/46/EF - personverndirektivet. Det er likevel ingen uttømmende analyse over slike personvernspørsmål. Rekomamndasjonen betoner sterkt at de nasjonale tilsynsmyndighetene bør konsultere sine respektive nasjonale personvernmyndigheter for å utfylle Kommisjonens rekommandasjon og få nærmere informasjon og bistand for å sørge for at personvern og hensynet til konfidensialitet ivaretas. 

Merknader

Rekommandasjonen er gitt med hjemmel i traktaten om virksomheten til den europeiske union, spesielt artikkel 292. Rekommandasjonen vil være et tolkningsmoment når norske myndigheter tolker personvernlovgivningen, regler om taushetsplikt etc. ved anvendelse av forordningen om forbrukervernsamarbeid, men retningslinjene vil ellers ikke få direkte konsekvenser for norsk lovgivning. Rettsakten skal således grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekevnser for norsk lovgivning). Det antas at innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ikke vil få økonomiske eller adminstrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndiges instansers merknader

Saken ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker 16.02.2012. Utvalget hadde ingen merknader til vurdering og konklusjon.

Vurdering

Rekommandasjonen innebærer ingen forpliktelse til å endre nasjonal lovgivning. Det er videre tale om "soft law" som ikke er rettslig bindende. Det materielle innholdet anses relevant og akseptabelt også for norske tilsynsmyndigheter (først og fremst Forbrukerombudet). Det anses derfor hensiktsmessig at rekommandasjonen innlemmes i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/136/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011H0136

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.08.2011
Frist returnering standardskjema: 21.09.2011
Dato returnert standardskjema: 15.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 068/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker