Vet - KSP i visse EU-stater

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/838/EU av 13. desember 2011 om endring av vedtak 2008/855/EF når det gjelder perioden for bruk av dyrehelsemessige tiltak til bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsstater ...

Commission Implementing Decision of 13 December 2011 amending Decision 2008/855/EC as regards the period of application of animal health control measures relating to classical swine fever in certain Member States ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.01.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsaktens eneste bestemmelse er endring av utløpsdato på vedtak 2008/855/EF om tiltak mot klassisk svinepest i EU. Datoen endres fra 31.12.2011 til 31.12.2013. Forlengelsen av vedtaket skyldes sykdomssituasjonen, primært for villsvin, i Bulgaria, Tyskland, Ungarn og Romania. 

Merknader

Vedtak 2008/855/EU er tidligere implementert i forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS. Denne forskriften har ingen utløpsdato og det er følgelig ikke behov for noen regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/838/EU
Celexnr.: 32011D0838

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker