Vet - tredjelandsimport fjørfe

Kommisjonens gjennemføringsforordning (EU) nr. 1380/2011 av 21. desember 2011 om endring av forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder de særlige betingelser for avls- og brukstrutsefugler ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1380/2011 of 21 December 2011 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards the specific conditions for breeding and productive ratites...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 17.01.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør endring i forordning (EF) nr. 798/2008 av 8. august 2008 som fastsetter liste over tredjestater, områder, soner eller segmenter hvorfra fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til eller transitteres gjennom Fellesskapet og krav til veterinærsertifikater.

Endringen omfatter krav ved forflytning av kyllinger av strutsefugler klekket fra importerte rugeegg. Det gjelder allerede et krav om at kyllinger av andre fjørfeslag enn strutsefugler, dersom de transporteres til et annet medlemsland enn der de er klekket, skal holdes ved det tilflyttede oppdrettssted i minst tre uker etter klekking. Oppdrettsstedet skal være i henhold til opplysninger i det medfølgende sunnhetssertifikat. Erfaringer med anvendelse av bestemmelsen når det gjelder andre fjørefeslag, gjør at tilsvarende bestemmelse nå gjøres gjeldende også for strutsefugler.

Endringen gjennomføres med virkning fra 1. februar 2012.

Merknader

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1380/2011 gjennomføres ved endring av forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Vi vurderer det slik at endringene ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Rettsakten medfører notifiseringsplikt til ESA.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1380/2011
Celexnr.: 32011R1380

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 18.01.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen