Endr. av forordning 284/2012 - juli 2012

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 561/2012 av 27. juni 2012 om endring av forordning (EU) nr. 284/2012 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima...

Commission Implementing Regulation (EU) No 561/2012 of 27 June 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 284/2012 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 29.06.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 27. juni 2012, med ikrafttredelse 1. juli 2012.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 284/2012 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima.

Forordning (EU) nr. 284/2012 stiller krav om at alle forsendelser med næringsmidler og fôrvarer med opprinnelse i eller sendt fra Japan skal underlegges importkontroll. Denne kontrollen består i at alle forsendelser skal være gjenstand for dokumentkontroll. Videre skal forsendelser fra bestemte områder i Japan være gjenstand for en identitetskontroll og fysisk kontroll, inkludert laboratorieanalyse, med en kontrollfrekvens på 5 % for spor av radioaktivitet (Cs-134 og Cs-137). Disse områdene er listet opp i artikkel 5 nr. 3. For forsendelser som kommer fra et område utenom de opplistede områdene, er frekvensen på identitetskontrollen og den fysiske kontrollen satt til 10 %.

Rettsakten 561/2012 tar Iwate-området inn i listen med berørte områder i Japan. Årsaken til dette er at det er gjort flere funn av radioaktivt cesium i "log grown shii-take" (sopp), samt diverse andre produkter (planter og fisk), fra dette området.

Følgende områder i Japan er nå definert som berørte områder i henhold til forordning (EU) nr. 284/2012 artikkel 5 (3): Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa, Shizuoka og Iwate.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Rettsakten medfører ingen notifiseringsplikt til ESA.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Med innføringen av et nytt område på listen vil effekten for Mattilsynet bli at man vil kunne få en besparelse i tidsbruk ved at kontrollfrekvensen for den fysiske kontrollen reduseres fra 10 % til 5 %. Dette vil også bety en mulig reduksjon i kostnadene for næringen som skal dekke utgiftene ved den fysiske kontrollen og analyseringen. Det er per tid ingen import av sopp fra Japan til Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 561/2012
Celexnr.: 32012R0561

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 28.06.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen