Forlengelse tiltak mot aviær influensa - mai 2012

Kommisjons gjennomføringsvedtak 2012/248/EU av 7. mai 2012 som endrer vedtak 2005/692/EF, 2005/734/EF, 2007/25/EF og 2009/494/EF om aviær influensa...

Commission Implementing Decision 2012/248/EU of 7 May 2012 amending Decisions 2005/692/EC, 2005/734/EC, 2007/25/EC and 2009/494/EC as regards avian influenza...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.05.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 7. mai 2012.

Rettsakten er gjennomført i henhold til EØS-avtalens samtidighetsprinsipp.

Sammendrag av innhold

Rettsakten forlenger gyldighetsperioden til vedtakene 2005/692/EF, 2005/734/EF, 2007/25/EF og 2009/494/EF fra 30. juni 2012 til 31. desember 2013. Alle vedtakene er særskilte beskyttelsestiltak som skal hindre smitte av aviær influensa.

I tillegg oppheves bestemmelsene om fjørfekjøttprodukter fra Thailand i vedtak 2005/692/EF artikkel 1. Årsaken til dette er at myndighetene i Thailand har fått på plass et effektivt kontroll- og overvåkningsprogram.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 13. februar 2004 nr. 368 (2005/692/EF), forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 (2005/734/EF), forskrift 23. januar 2006 nr. 66 (2007/25/EF) og forskrift 16. september 2008 nr. 1022 (2009/494/EF).

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten medføres ingen nye administrative eller økonomiske konsekvenser. Rettsakten vil innebære en forenkling av reglene for import av fjørfekjøtt og -produkter, som nå blir regulert gjennom et regime med tredjelandslister (hvorfra og hva som tillates importert til EU/EØS fra tredjestater).

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2012/248/EU
Celexnr.: 32012D0248

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 11.05.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker