Vet - import av fugler

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2012 av 7. mai 2012 om endring av forordning (EF) nr. 318/2007 om dyrehelsemessige betingelser for import av visse fugler til EU samt karantenebetingelser for dette...

Commission Implementing Regulation (EU) No 390/2012 of 7 May 2012 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 08.05.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 9. mai 2012 om endringer i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør endring i vedlegg I til forordning (EU) nr. 318/2007 som omhandler dyrehelsemessige betingelser for import av visse andre fugler enn fjærfe til EU. Vedlegget angir hvilke tredjeland og deler av disse som det er tillatt å importere fugler avlet i fangenskap fra.    Etter anmodning fra Filippinene til Kommisjonen, og etter nærmere undersøkelser fra Kommisjonens side, er det nå tillatt på visse vilkår å importere fugler til EU som er avlet i fangenskap i hovedstadsregionen Manila. Dette området er nå oppført i nevnte vedlegg I.  


Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

Rettsakten anses å ikke ha, eventuelt helt minimale, økonomiske eller administrative konsekvenser da import av fugler fra hovedstadsregionen Manila på Filippinene trolig vil være helt marginal.   

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0390/2012
Celexnr.: 32012R0390

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 09.05.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen