Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av vedtak 2002/994/EF - oktober 2009

Kommisjonsvedtak 2009/799/EF av 29. oktober 2009 om endring av vedtak 2002/994/EF om visse beskyttende tiltak vedrørende produkter av animalsk opprinnelse fra Kina...

Commission Decision 2009/799/EC of 29 October 2009 amending Decision 2002/994/EC concerning certain protective measures with regard to products of animal origin imported from China...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.03.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 29. oktober 2009.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2002/994/EF som fastsetter et importforbud for animalske produkter fra Folkerepublikken Kina. Grunnrettsakten gir et unntak fra importforbud for varer som er listet opp i rettsaktens vedlegg. De unntatte produktene i vedlegget deles i to grupper, der produktene i gruppe 1 kan importeres uten et helsesertifikat, mens produktene i gruppe 2 kan importeres hvis de følges av et helsesertifikat.

Rettsakten endrer opplistingen i gruppe 2 i vedlegget, der egg og eggprodukter er tatt inn i opplistingen.

Import av disse produktene forutsetter at andre krav til produktene gitt ellers i regelverket er oppfylt.


Merknader

Vedtaket er gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift 31. august 2004 nr. 1229 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av animalske opprinnelse fra Folkerepublikken Kina.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringen med å ta egg og eggprodukter inn i gruppe 2 i vedlegget vil gjøre det lettere for næringen å importere disse produktene, mot at de sender med et helsesertifikat som beviser at produktene er trygge.

Mattilsynet vil kunne få et merarbeid i forhold til klareringen av forsendelser med disse produktene.

Endringen fremstår som formålstjenlig og hensiktsmessig sett i forhold til interessene som rettsakten skal beskytte.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I kapittel I og vedlegg I kapittel II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2009/799/EF
Celexnr.: 32009D0799

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.10.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 13.03.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen