Økologi - Regler for økologisk vin

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 203/2012 av 8. mars 2012 om endringer av forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelderdetaljerte regler økologisk vin...

Commission implementing Regulation (EU) No 203/2012 of 8 March 2012 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007, as regards detailed rules on organic wine ...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2012

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 889/2008 som fastsetter gjennomføringsregler til rådsforordning (EF) nr. 834/2007, og gir detaljerte regler for økologisk vin. Rettsakten fastsetter detaljerte regler for produksjon, merking og omsetning av økologisk vin. Regelverket omfatter bl.a.;        

 • Hvilke produkter og stoffer som kan brukes til produksjon av økologisk vin      
 • Hvilke prosesser som er forbudte (delvis konsentrasjon ved kjøling, eliminering av SO, elektrodialyse behandling, delvis dealkoholisering og behandling med kation-byttere for å stabilisere vinsyren i produktet)       
 • Hvilke spesielle prosesser som er tillatt (varmebehandling, sentrifugering og filtrering med inert filter)       
 • Angir hva som skal revurderes før august 2015     
 • Angir når man kan ha unntak fra maksimum tillatt mengde SO som er tillatt å tilsette vinen        
 • All vin som er produsert før 31. juli 2012 etter forordning (EØF) nr 2092/91 eller forordning (EF) nr. 834/2007 kan markedsføres til lageret er tømt. Det kan da merkes med EU-logoen hvis produksjonen er i overensstemmelse med denne forordningen. Hvis det ikke kan fremlegges dokumentasjon på at vinen er produsert i overenstemmelse med forordningen, kan vinen merkes som “Vin fremstilt av økologiske druer”    
 • Det stilles krav til at dokumentasjon blir tatt vare på i minst 5 år etter at produktet er kommet på markedet, inkludert kvanta og vinkategori per år     
 • Vin som er merket “Vin fremstilt av økologiske druer” kan ikke merkes med EUs økologisk logo        
 • Vedlegg VIII a angir hvilke prosesshjelpemidler og tilsetningsstoffer som kan brukes, herunder:  - Maximalt tillatt svoveldioksid i økologisk rødvin med restnivå av sukker på maksimalt 2 gram/l: 100 mg/l (maksimalt tillatt i konvensjonell vin: 150 mg/l)  - Maksimalt tillatt svoveldioksid i hvitvin og rosevin med restnivå av sukker på maks 2 gram/l: 150 mg/l (maksimalt tillatt i konvensjonell roséevin og hvitvin: 200 mg/l)- Resterende viner: redusert maksimalt innhold av svoveldioksid med 30 mg/l i forhold til konvensjonell vin
  • Merknader
   Rettsakten vil være en ny endringsforordning til den nye regelverkspakken basert på flere forordninger, og som det for tiden er en prosess for å innlemme i EØS-avtalen. Regelverkspakken vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Alle disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en ny forskrift på økologiområdet.

   •  

    Administrative og økonomiske konsekvenser
    Rettsakten vil føre til at man kan merke vin som økologisk når de tilfredsstiller økologiregelverket. Dette vil kunne stimulere til bruk av økologiske druer og produksjon av økologisk vin. Rettsakten vil kunne gjøre det enklere å markedsføre/omtale økologisk vin. Dette vil kunne ha positive økonomiske konsekvenser for forhandlere av økologisk vin. Rettsakten antas ikke å få administrative konsekvenser i Norge.

    Sakkyndige instansers merknader
    Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 203/2012
Basis rettsaktnr.: 889/2008
Celexnr.: 32012R0203

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.03.2012
Frist returnering standardskjema: 20.04.2012
Dato returnert standardskjema: 15.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen