Økodesign - Komfyrtopper til husholdn og næring

Økodesign - Komfyrtopper (kokeplater og griller) til husholdninger og næringskunder, ENER lot 23...

Ecodesign - Domestic and commercial hobs and grills, ENER lot 23...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.03.2012

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Studien ble igangsatt medio 2009 og er avsluttet. Det siste stakeholdermøtet ble avholdt i 2011. Det er avholdt Samrådsforum 18. april 2012 og EU-kommisjonen forventer at lovgivningen blir vedtatt i 2013.

Vær oppmerksom på at EU-kommisjonen har fremlagt et felles arbeidsdokument for økodesignkrav til ovner, kokeplater, griller og kjøkkenvifter, selv om produktene inngikk i forskjellige kravforberedende studier.

Dessuten har EU-kommisjonen fremlagt et felles arbeidsdokument for krav om energimerking av ovner og kjøkkenvifter til husholdninger, selv om produktene inngikk i forskjellige kravforberedende studier. EU-kommisjonen har derimot ikke fremlagt forslag til krav om energimerking av kokeplater og griller.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har fremlagt et såkalt arbeidsdokument, som foreslår krav til utformingen av kokeplater og griller til husholdninger og næringskunder. Forslagene er fremlagt på bakgrunn av en studie som har undersøkt potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming. De foreslåtte kravene vil kunne gjennomgå endringer i prosessen helt frem til endelig vedtak.

En eventuell lovgivning vil ligge innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (f. eks. vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene skal være CE-merket.

Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i vårt endelige energiforbruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.

EU-kommisjonens arbeidsdokument foreslår krav til følgende produkter:

Elektriske kokeplater og gasskokeplater til husholdninger og næringskunder (herunder kokeplater integrert i komfyr*)
Elektriske griller og gassgriller til husholdninger og næringskunder

Følgende produkter foreslås unntatt for krav:

Produkter som bruker andre energikilder enn elektrisitet og gass

*Ovner er omfattet av egne krav, så komfyrer skal oppfylle økodesignkravene til både ovner og kokeplater. Husholdningskomfyrer skal dessuten ha et energimerke for ovnen.

Forslag til økodesignkrav

Kokeplater til husholdninger og næringskunder:

Det stilles krav til produktenes energieffektivitet. Kravet uttrykkes ved en felles energieffektivitetsindeks som omfatter både elektriske og gassdrevne kokeplater. I trinn 1 er kravene fastlagt individuelt for elektriske kokeplater og gasskokeplater, og i trinn 2 er de likelydende.

Energieffektivitetskravene til kokeplater til husholdninger foreslås implementert i to trinn, nemlig med virkning henholdsvis 1 og 3 år etter forordningen trer i kraft (sannsynligvis virkning fra henholdsvis 2014 og 2016).

Energieffektivitetskravene til kokeplater til næringskunder foreslås også implementert i to trinn, nemlig med virkning henholdsvis 1 og 6 år etter forordningen trer i kraft (sannsynligvis virkning fra henholdsvis 2014 og 2019).

Kokeplater til husholdninger:

Foruten energieffektivitetskravet stilles det for husholdningskokeplater krav til standbyforbruk og krav om power management. Disse kravene tilsvarer kravene i trinn 2 i den horisontale standbyforordningen (EF 1275/2008).

Krav om standbyforbruk og power management foreslås implementert i ett trinn med forventet virkning fra 1. januar 2013.

Alle omfattede produkter:

Det stilles krav om produktinformasjon som innebærer at en rekke opplysninger om produktene skal fremgå av den tekniske dokumentasjonen for produktet og av produsentens hjemmeside. Det er f.eks. opplysninger om produkttype, energikilde, effekt, energieffektivitetsindeks (for kokeplater) og energiforbruk ved en times drift (for grill). 

Krav om produktinformasjon foreslås å ha virkning fra ett år etter forordningen trer i kraft (sannsynligvis virkning fra 2014).


Merknader

Det er ingen krav om opplysninger om betydningen av brukeratferden for energiforbruket til kokeplater. Norge anbefaler at det innføres krav om at bruksanvisninger skal inneholde råd om energiriktig atferd, som f.eks. bruk av gryter i riktig størrelse og bruk av lokk.


Sakkyndige instansers merknader

Ingen bemerkninger.

Vurdering

I det fremlagte forslaget er det separate krav for elektriske kokeplater og gasskokeplater – de skal ikke overholde samme krav til energieffektiviteten, så det vurderes ikke å være et vesentlig problem for Norge med hensyn til Norges energiforsyning, som i særlig grad er basert på elektrisitet, og hvor den produserte elektrisiteten er basert på fornybar energi i langt høyere grad enn i andre land.


Kun hvis økodesignkravene blir enda mer ambisiøse, slik at de kun kan oppfylles av gasskokeplater eller hvis det ikke blir et tilstrekkelig utvalg av elektriske kokeplater å velge mellom på markedet, kan det ha særlige konsekvenser for Norge.

Andre opplysninger

Dette notatet er oppdatert i henhold til EU-kommisjonens arbeidsdokument, som ble fremlagt forut for samrådsforum 18. april 2012.
 

Lenke til studien: www.ecocooking.org/lot23

Arbeidsdokument kan lastes ned hos NVE:

http://www.nve.no/no/Energi1/Oko-design-av-energirelaterte-produkter/Nyheter-om-okodesign-av-energirelaterte-produkter/Okodesign-og-energimerking-av-stekeovner-og-komfyrtopper/

NVEs kommentarer til arbeidsdokumentet:

http://www.nve.no/no/Energi1/Oko-design-av-energirelaterte-produkter/Horinger---okodesign/Norges-kommentarer-til-forslag-om-okodesignkrav-og-energimerking-av-stekeovner-og-komfyrtopper/


Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen