Vet - helsesertifikat for handel med dyr

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/112/EU av 17. februar 2012 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF når det gjelder standardhelsesertifikatene for dyr fra driftsenheter og dyr, sæd, egg og embryoer fra godkjente organer, institutter og sentra...

Commission Implementing Decision 2012/112/EU of 17 February 2012 amending Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the model health certificates for animals from holdings and animals, semen, ova and embryos from approved bodies, institutes or centers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.03.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter en ny modell for helsesertifikatet som skal følge med ved handel med hov- og klovdyr, fugler, haredyr, hunder, katter og ildere mellom EU-landene. Endringer i forhold til den gamle modellen er:

  1. Det er presisert at dyr av svinefamilien, som ikke kommer fra en brucellosefri besetning, skal være testet for antistoffer mot sjukdommen i løpet av de siste 30 dagene før avsendelse.
  2. Det er presisert at helsesertifikatet kun kreves for fugler som er vaksinert mot aviær influensa og kommer fra en driftsenhet der det i løpet av de siste 12 måneder er vaksinert mot sjukdommen.
  3. Det er tatt inn henvisning til forordning (EU) nr. 1152/2011 når det gjelder evt. behandling av hunder mot Echinococcus multilocularis.

Rettsakten fastsetter også en ny modell for helsesertifikatet som skal følge med ved handel med dyr, sæd, egg og embryoer mellom godkjente organer, institutter og sentra i EU. Endringer i forhold til den gamle modellen er:

  1. For å ta høyde for at sæd, egg og embryoer kan oppbevares nedfryst i lang tid og at donordyret ikke nødvendigvis er tilgjengelig for undersøkelse den dagen sertifikatet utstedes, er det tatt inn at undersøkelsen isteden kan være foretatt den dagen innsamlingen av sæden, eggene eller embryoene fant sted. 
  2. Når det gjelder fugler som er vaksinert mot aviær influensa, er henvisningen til det opphevede vedtak 2006/474/EF erstattet med henvisning til vedtak 2007/598/EF.

Rettsakten åpner for at helsesertifikater som er utstedt etter de gamle sertifikatmodellene kan benyttes i en overgangsperiode.  


Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler og forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryoer til og fra godkjente anlegg.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten medfører ingen vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for noen. 

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0112/2012/EU
Basis rettsaktnr.: 1992/065/EF
Celexnr.: 32012D0112

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.02.2012
Frist returnering standardskjema: 06.04.2012
Dato returnert standardskjema: 30.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 154/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.06.2012
Høringsfrist: 01.09.2012
Frist for gjennomføring: 29.09.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen