Energimerking, fjernsyn og dataskjermer

Revisjon av forordning om energimerking av fjernsyn (1062/2010) og utkast til krav om energimerking av dataskjermer

Commission Services' Working Paper - Outline of Commission Delegated Act for possible energy labelling requirements for electronic displays

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2012

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Prosessen med forslag om energimerking av elektroniske skjermer følger prosessen med økodesignkrav til samme produktgruppe.

Forrige møte i samrådsforum (CF) ble avholdt 10. desember 2014.

Sammendrag av innhold

I et møte i samrådsforum for økodesign og energimerking den 20. juni 2017, presenterte Kommisjonen et arbeidsdokument (versjon av 18.05.2017) for en delegert kommisjonsforordning om energimerking av elektroniske skjermer. Kravet om energimerking skal omfatte skjermer hovedsaklig utformet til bruk som fjernsyn og dataskjermer i husholdninger eller kontorer. Fra før finnes en energimerkeforordning for fjernsyn (1062/2010). Arbeidsdokumentet beskriver en rekke type skjermer som faller utenfor virkeområdet. Rettsakten vil være en forordning under energimerkedirektivet som er innlemmet i EØS-avtalen. Arbeidsdokumentet bygger på en evaluering av den eksisterende energimerkeforordningen for fjernsyn samt den teknologiske utviklingen på området. Det finnes ingen krav til energimerking av dataskjermer per i dag.  Den fremtidige delegerte forordningen skal angi hvilken type informasjon som leverandører og forhandlere plikter å levere ved enhver form for salg i fysiske butikker og fjernsalg, inkludert postordre, katalog, telemarketing eller via internett. Et nytt krav om at  leverandører av et merkepliktig produkt er forpliktet til å laste opp produktinformasjon og teknisk dokumentasjon i en produktdatabase, har også kommet til. Det nye kravet er en følge av den nylig publiserte rammeforordningen om energimerking av produkter  .


Merknader

Hovedrettsakten – 2010/30/EU (energimerkedirektivet) – er hjemlet i EU-traktatens artikkel 194 (2). Energimerkedirektivet er implementert i norsk lovgivning som energimerkeforskrift for produkter, hjemlet i merkeloven. Dersom den den fremtidige energimerkeforordningen for elektroniske skjermer innlemmes i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i Norge ved en endring i energimerkeforskriften for produkter. Rettsakten antas å ville tilhøre gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Norske myndigheter er forpliktet til å utføre markedstilsyn med produktene som omfattes av energimerkedirektivet. Dette innebærer butikkontroller, dokumentkontroller og laboratorietesting av stikkprøver blant produktene på markedet. Avhengig av hvilken finansieringsløsning som velges i framtiden for tilsynet, vil de administrative og økonomiske konsekvensene fordele seg mellom den ansvarlige for produktet og norske myndigheter. Generelt øker antallet produkter som omfattes av direktivet fortløpende med hver nye forordning og dette øker behovet for tilsyn fra norske myndigheter. Rettsakten innebærer derfor indirekte utgifter for det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

NVE inviterte interessenter til en høring om arbeidsdokumentet for energimerking av skjermer forut for et møte i samrådsforum den 20.06. 2017. NVE fikk ingen henvendelser om høringen. Dokumentet ble ikke lagt ut på nettsiden, men kunne sendes på forespørsel fra interessenter.  

Vurdering

Lovgivningen forventes ikke å få særlige konsekvenser for Norge i forhold til andre EU-land.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2010/30 og 1062/2010

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen