Energimerking - TV- og PC-skjermer

Revisjon av forordning om energimerking av fjernsyn (2010/1062) og utkast til inkludering av PC-skjermer og andre elektroniske skjermer (ENER Lot 3 og 5)...

COMMISSION Delegated REGULATION (EC) No …/2015 of XXX supplementing Directive 2010/30/EC of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of electronic displays and repealing delegated Regulation 1062/2010 with regard to energy labelling of televisions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2012

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Prosessen med forslag om energimerking av skjermer følger prosessen med økodesignkrav til samme produktgruppe.

Forrige møte i Samrådsforum (CF) ble avholdt 10. desember 2014.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen planlegger å fremme en forslag om en ny rettsakt som innebærer at elektroniske skjermer, herunder fjernsyns- og dataskjermer, skal energimerkes. Rettsakten vil være en forordning under energimerkedirektivet som er innlemmet i EØS-avtalen.

Forslaget bygger på en evaluering av den eksisterende lovgivningen om energimerking av fjernsyn (2010/1062/EF) samt den teknologiske utviklingen på området. Hvis forslaget vedtas, resulterer det i en såkalt delegert forordning. Kravene er foreslått i et diskusjonsopplegg fra EU-kommisjonen, og på bakgrunn av kommentarer og data fra interessenter kan det komme endringer i prosessen helt frem til endelig vedtak.

For fjernsyn vil en eventuell lovgivning være en revisjon av den eksisterende lovgivningen om energimerking av fjernsyn (2010/1062/EF), mens det er snakk om ny lovgivning for dataskjermer, bilderammer og informasjonsskjermer (sistnevnte utgjør såkalte signage products).

Energimerkedirektivet (2010/30/EU) er et av EUs virkemidler for å nå 20-20-20-målene og setter rammer for regelverk om krav til energimerking av produkter. Energimerkedirektivet pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Forordningene fastsetter krav til, og utformingen av, energimerking for produkter. I tillegg til energieffektivitet kan energimerkeetiketten inneholde opplysninger om produktet, så som kapasitet, støy og evt annet forbruk.

Følgende produkter foreslås omfattet av kravet om energimerking: Elektroniske skjermer som er koblet til elektrisitetsnettet og brukes innenfor alle sektorer, herunder husholdninger, handel og servicenæring, industri og offentlige steder. Det kan f.eks. være:

  • Fjernsyn
  • Dataskjermer (stasjonære dataskjermer og eksterne skjermer)
  • Digitale bilderammer
  • Informasjonsskjermer (signage products)


Merknader

Hovedrettsakten – 2010/30/EU (energimerkedirektivet) – er hjemlet i EU-traktatens artikkel 194 (2).

Energimerkedirektivet er implementert i norsk lovgivning som energimerkeforskrift for produkter, hjemlet i merkeloven.

Den aktuelle forordningen hører hjemme under energimerkedirektivet og vil når den eventuelt vedtas innlemmet i EØS-avtalen bli tatt inn norsk regelverk som en forskriftsendring i energimerkeforskriften for produkter. Den ferdige rettsakten fra EU antas å tilhøre gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Norske myndigheter er forpliktet til å utføre markedstilsyn med produktene som omfattes av energimerkedirektivet. Dette innebærer butikkontroller, dokumentkontroller og laboratorietesting av stikkprøver blant produktene på markedet. Avhengig av hvilken finansieringsløsning som velges i framtiden for tilsynet, vil de administrative og økonomiske konsekvensene fordele seg mellom den ansvarlige for produktet og norske myndigheter. Generelt øker antallet produkter som omfattes av direktivet fortløpende med hver nye forordning og dette øker behovet for tilsyn fra norske myndigheter. Rettsakten innebærer derfor indirekte utgifter for det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader

Vurdering

Lovgivningen forventes ikke å få særlige konsekvenser for Norge i forhold til andre EU-land. Ifølge NVEs fagekspert vil forslaget sannsynlig bli fremsatt i en revidert form. Hvis det ender med at forslaget faller bort, vil den eksisterende forordningen om energimerking av fjernsyn (2010/1062/EU) fortsette. Ifølge denne er EU-kommisjonen forpliktet til å revidere lovgivningen i 2015.

Gjennomføringen av forordningen i norsk rett vil ikke kreve lovendringer, men kan gjennomføres ved forskrift hjemlet i produktkontrolloven § 4a.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker