Import - prod. fra India og Indonesia

Kommisjons gjennomføringsvedtak 2012/690/EU av 6. november 2011 om endring av vedtak 2010/381/EU om særskilte beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum og opphevelse av vedtak 2010/220/EU om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av oppdrettsfi...

Commission Implementing Decision 2012/690/EU of 6 November 2012 amending Decision 2010/381/EU on emergency measures applicable to consignments of aquaculture products imported from India and intended for human consumption and repealing Decision 2010/220/EU on emergency measures applicable to cons...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 12.11.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 6. november 2012, med ikrafttredelse 9. november 2012. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2010/381/EU av 8. juli 2010 som fastsetter regler for importkontrollen av forsendelser med akvakulturprodukter fra India som er beregnet på konsum. Rettsakten opphever samtidig vedtak 2010/220/EU av 16. april 2010 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av oppdrettsfisk fra Indonesia til konsum.

Vedtak 2010/381/EU fastsetter et kontrollregime der forsendelser med akvakulturprodukter fra India til konsum skal følges av et helsesertifikat som bekrefter at de er i samsvar med grenseverdiene for rester av veterinærpreparater som er satt for produktene. Regimet krever at det skal foretas en fysisk kontroll på 20 % av forsendelsene.

Rettsakten reduserer frekvensen på den fysiske kontrollen i vedtak 2010/381/EU til 10 %. Bakgrunnen for denne reduksjonen er at myndighetene i India har fått på plass gode kontrollrutiner og at det er få funn av reststoffer i produktene.

Rettsakten opphever også vedtak 2010/220/EU, som inneholder en kontrollregime rettet mot import av produkter av oppdrettsfisk fra Indonesia til konsum. Bakgrunnen for opphevelsen av vedtak 2010/220/EU er at myndighetene i Indonesia har fått på plass gode kontrollrutiner og at det er få funn av reststoffer i de omfattede produktene.     

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 19. mai 2011 nr. 507 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum og oppheving av forskrift 11. juni 2010 nr. 798 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av oppdrettsfisk fra Indonesia.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Endringen av kontrollfrekvensen for produktene fra India vil gi Mattilsynet en besparelse i tidsbruk ved at det nå skal gjennomføres færre fysiske kontroller. Dette vil også gi næringen en besparelse i form av færre analysekostnader.

Opphevelsen av vedtak 2010/220/EU vil også gi Mattilsynet en besparelse i tidsbruk ved at det særskilte kontrollregimet for produkter fra Indonesia faller bort og blir en del av den generelle grensekontrollen. Dette vil også gi næringen en besparelse ved at man nå vil ta færre kontroller ved import av forsendelsene med disse produktene.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I i EØS-avtalen. 

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2012/690/EU
Celexnr.: 32012D0690

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 09.11.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen