Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

oppvaskmidler til industri- og institusjonsbruk

Kommisjonens vedtak av 14. november 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til maskinoppvaskmidler til industri- og institusjonsbruk...

Commission Decision of 14 November 2012 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for Industrial and Institutional Automatic Dishwater Detergents...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.12.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er vedtatt i EU 14. november 2012. Beslutningen er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 24. november 2012. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 15. mars 2013.

 [Overskrifter og innholdspunkter fra oppdatert mal - se startsiden]

Sammendrag av innhold

Krieriedokumentet ble vedtatt 14. november 2012 og er en ny produktgruppe der EU Ecolabel ikke tidligere har hatt miljøkrav.

Følgende produkter omfattes ikke av kommisjonsvedtaket

* Automatoppvaskmidler som brukes av forbrukere

* Vaskemidler som er ment til brukes av vaskere av medisinske apparater, og

* Spesialmaskiner som benyttes til å vaske industrielt utstyr inkludert spesialmaskiner for matindustrien.

Nøkkelkriteriene omhandler i første rekke kjemikalienes giftighet og miljøfarlighet. Det settes krav til produktenes giftighet i vann, tensidenes nedbrytbarhet, innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier, samt forbud mot tilsetning av parfyme i de miljømerkede produktene.

I motsetning til miljøkrav som Kommisjonen har vedtatt for andre typer oppvaskmidler, stilles det her krav til at tensider skal være nedbrytbare under både aerobe (med tilgang til oksygen) og anaerobe forhold (i slam og sedimenter uten tilgang på oksygen). Norge ser positivt på at dette kravet er tatt inn. 

Merknader
Det er utarbeidet kriterier for håndoppvaskmidler også under den nordiske miljøordningen. Valg av miljøindikatorer er sammenfallende, og kriteriene i de to ordningene avviker lite fra hverandre. Kriteriene for prdukter som omfattes av kommisjonsvedtaket skal være gyldig i fire år.

Hjemmel i EU-traktaten:

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivilling merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få noen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Forbrukerspørsmål og anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/720/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012D0720

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.11.2012
Frist returnering standardskjema: 07.01.2013
Dato returnert standardskjema: 07.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 044/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen