vaskemidler til industri- og institusjonsbruk

Kommisjonens vedtak av 14. november 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til tøyvaskemidler til profesjonelt bruk i industrien og i institusjoner...

Commission Decision of 14 November 2012 establishing the ecological criteria for the award ofthe EU Ecolabel for Industrial and Institutional Laundry Detergents...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.12.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten. Beslutningen er vedtatt i EU 14. november 2012 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 24. november 2012. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 15. mars 2013.

 [Overskrifter og innholdspunkter fra oppdatert mal - se startsiden]

Sammendrag av innhold

Kriteriedokumentet ble vedtatt 14. november 2012 og er en ny produktgruppe der EU Ecolabel ikke tidligere har hatt miljøkrav.

Flere produkter omfattes ikke av kommisjonsvedtaket, herunder produkter for å få tekstiler vannavvisende, vanntette eller brannsikre etc.

Nøkkelkriteriene omhandler i første rekke kjemikalienes giftighet og miljøfarlighet. Det settes krav til produktenes giftighet i vann, tensidenes nedbrytbarhet, innhold av helse- og miljøfarlige kjemikalier, samt forbud mot tilsetning av parfyme i de miljømerkede produktene.

I motsetning til miljøkrav som Kommisjonen har vedtatt for andre typer tøyvaskemidler, stilles det ikke bare krav til at alle tensider skal være nedbrytbare under aerobe forhold (med tilgang til oksygen) men også til at enkelte tensider (non-ioniske og kationiske) skal være nedbrytbare under anaerobe forhold (i slam og sedimenter uten tilgang på oksygen). Norge ser svært positivt på at dette kravet er forbedret, men gikk i diskusjonene forut for kommisjonsvedtaket inn for at kravet skulle omfatte alle typer tensider. Kravet vil for eksempel innebære at en omstridt tensid, LAS, kan benyttes i miljømerkede produkter.

Merknader
Det finnes også kriterier i den nordiske miljømerkeordningen, Svanemerket, for denne typen vaskemidler. Valg av miljøindikatorer er sammenfallende, og kriteriene i de to ordningene avviker lite fra hverandre med unntak av det omtalte kravet for anaerobt nedbrytbare tensider. Kriteriene for produkter som omfattes av kommisjonsvedtaket skal være gyldig i fire år fra ikrafttredelsen.

Hjemmel i EU-traktaten:

Ecolabelling (Blomsten) er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avalen vil ikke få rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for Forbrukerspørsmål og anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/721/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012D0721

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.11.2012
Frist returnering standardskjema: 07.01.2013
Dato returnert standardskjema: 07.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 044/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker