Vet - AD-status i Irland, Nord-Irland og Italia

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/701/EU av 13. november 2012 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2008/185/EF når det gjelder å oppføre Irland, Nord-Irland og provinsen Bolzano i Italia på listen over medlemsstater som er fri for Aujeszkys sykdom...

Commission Implementing Decision 2012/701/EU of 13 November 2012 amending Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Ireland, Northern Ireland and the province of Bolzano in Italy in the list of Member States or regions thereof free of Aujeszky's disease...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.11.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Vedtaket omhandler tilleggsgarantier for svinesykdommen Aujeszky's disease (AD). Enkelte stater er helt fri for sykdommen og vaksinerer heller ikke mot den, noen stater følger et godkjent bekjempelsesprogram, mens andre stater fremdeles ikke har full kontroll over sykdommen. Endringene i gjeldende rettsakt gjelder oppdatering av vedlegg I og II i vedtak 2008/185/EF. I vedlegg I oppdateres listen over land/regioner i EU som er fri for AD og hvor vaksinasjon mot AD ikke er tillatt. I vedlegg II oppdateres listen over land/regioner i EU som har iverksatt et godkjent bekjempelsesprogram mot AD. I dette vedtaket blir Irland, Nord-Irland og provinsen Bolzano i Italia ført opp på listen over land/regioner i EU som er fri for AD (vedlegg I), og samtidig fjernet fra listen i vedlegg II som viser hvilke stater som har et godkjent bekjempelsesprogram mot AD.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Vedtaket krever endring av forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin. For norske brukere betyr endringene at det ikke kan kreves tilleggsattestasjon for AD ved import av svin fra Irland, Nord-Irland og provinsen Bolzano i Italia til Norge. Det er generelt svært sjeldent import av levende svin til Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil i praksis ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for brukere eller forvaltningen i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for matproduksjon hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/701/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/185/EF
Celexnr.: 32012D0701

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2012
Frist returnering standardskjema: 28.12.2012
Dato returnert standardskjema: 01.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 104/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.01.2013
Høringsfrist: 12.02.2013
Frist for gjennomføring: 15.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen