Vet - tredjelandsimport storfeembryo

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/414/EU av 17. juli 2012 om endring av vedlegg I-IV til vedtak 2006/168/EF når det gjelder fastsettelse av krav vedrørende utstedelse av veterinærsertifikat ved import av storfeembryoer til EU...

Commission Implementing Decision of 17 July 2012 amending Annexes I to IV to Decision 2006/168/EC as regards certain veterinary certification requirements for imports into the Union of bovine embryos...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.11.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 19. desmber2012 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe.

Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør endringer i kommisjonsvedtak 2006/168/EF som fastsetter bestemmelser for import av storfeembryo til EØS. Bakgrunnen er endringer i den internasjonale dyrehelsekodeksen fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) om tiltak mot spredning av blåtunge. OIE anbefaler en rekke nye, risikoreduserende tiltak for bl.a. å hindre at donordyret blir utsatt for vektorer for blåtunge. Imidlertid gis det ikke lenger anbefaling om rutinemessig overvåkning av drøvtyggere for antistoffer mot Simbuvirus, primært Akabane- og Ainovirus. 

EU har lagt OIEs anbefalinger til grunn for endringer i de helsesertifikater som skal følge med ved import av storfeembryoer fra tredjeland.

Rettsakten gjør også små endringer i tredjelandslisten som regulerer hvorfra det kan importeres storfeembryoer. Blant annet er det tatt inn en henvisning til en ny bilateral avtale mellom Norge og Sveits på veterinærområdet som samsvarer med den avtalen EU har. 

Rettsakten trer i kraft fra 1. januar 2013, men det er samtidig gitt bestemmelser om overgangsordninger for bruk av gjeldende sertifikater fram til 30. juni 2013. 


Merknader
Rettslige konsekvenser: 

Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe.   

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2012/414/EU
Celexnr.: 32012D0414

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 19.12.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen