Overgangsordninger for unionslisten for aromaer

Kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012 av 1. oktober 2012 om overgangsordninger for unionslisten over aromaer og kildematerialer oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008...

Commission Regulation (EU) No 873/2012 of 1 October 2012 on transitional measures concerning the Union list of flavourings and source materials set out in Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.10.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble fastsatt i EU 1. oktober 2012 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innfører overgangsordninger for aromaer på unionslisten, som er fastsatt i forordning (EF) nr. 1334/2008 (aromaforordningen) og endret ved forordning (EU) nr. 872/2012. Rettsakten etablerer videre endringer som angår forordning (EØF) nr. 1601/91 (aromatiserte drikker mv.) og forordning (EF) nr. 110/2008 (alkoholsterke drikker). 

Rettsakten etablerer overgangsordninger for næringsmidler som inneholder kjemisk definerte aromastoffer (definert i artikkel 9(a) i aromaforordningen). I tillegg innføres overgangsordninger, inkludert utsettelse av fristen for opptak på unionslisten, for andre undergrupper av aromaer (definert i artikkel 9(b)-(f) i aromaforordningen). 

Dette innebærer at:

  • Matvarer med aromastoffer som ikke oppfyller kravene på unionslisten, men som er lovlig markedsført og merket inntil 18 måneder etter datoen for anvendelse av unionslisten (i.e. 22. oktober 2014), kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato.
  • Opptak av aromaer og kildematerialer på unionslisten for undergruppene aromapreparater, reaksjonsaromaer, aromaforstadier, andre aromaer og andre kildematerialer enn næringsmidler (jf. artikkel 9 (b)-(f) i aromaforordningen), utsettes i 4 år; i.e. skal gjelde fra 22. oktober 2016.
  • Det stilles krav om at industrien skal fremskaffe nødvendige data til EUs vitenskapskomité (EFSA) med sikte på fullstendig risikoevaluering av aromaene (anslagsvis er det 20-100 slike aromastoffer på markedet) innen 20. oktober 2015, jf. felles godkjenningsprosedyre i forordning (EF) nr. 1331/2008.
  • Aromaer definert i artikkel 9(b)-(f) i aromaforordningen som er lovlig satt på markedet innen 22. april 2018, men som ikke oppfyller krav til opptak på unionslisten for aromaer, kan markedsføres inntil siste holdbarhets- eller bruksdato.

Det fremgår av artikkel 5 i rettsakten at endringene som aromaforordningen gjør i forordningene om henholdsvis aromatiserte drikker mv. og alkoholsterke drikker, skal gjelde fra 22. april 2013. Tidspunktet er tilsvarende tidspunktet for når unionslisten i aromaforordningen skal gjelde fra.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Innføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Overgangsordninger vil bidra til å gjøre overgangen så smidig som mulig for industrien. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Europakommisjonen vurderer at det kun er mellom 20-100 slike aromaer på markedet som faller innunder overgangsordninger for aromaer definert i artikkel 9(b)-(f), og som det vil bli søkt om opptak for på unionslisten. Kommisjonen vurderer ut fra nåværende kunnskap at disse aromaene ikke representerer noen helserisiko. Siden en rekke av disse aromastoffene er i kommersiell handel og bruk i dag, er det etablert overgangsordninger slik at næringsmiddelindustrien i EU/EØS får tid til å tilpasse seg de nye reglene. Aromastoffer som er under vurdering kan, i påvente av inkludering eller fjerning fra unionslisten, markedsføres og brukes på samme måte som fullstendig evaluerte og godkjente substanser. Rettsakten om overgangsordninger vurderes ikke å påvirke beskyttelsesnivået i Norge og EU.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 873/2012
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32012R0873

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.10.2012
Frist returnering standardskjema: 30.11.2012
Dato returnert standardskjema: 01.11.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 034/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.12.2012
Høringsfrist: 01.03.2013
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker