Unionsliste for aromastoffer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 872/2012 av 1. oktober 2012 om etablering av listen over aromastoffer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96 og om inkludering av denne i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 og om oppheving...

Commission Implementing Regulation (EU) No 872/2012 of 1 October 2012 adopting the list of flavouring substances provided for by Regulation (EC) No 2232/96 of the European Parliament and of the Council, introducing it in Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of th...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.10.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble fastsatt i EU 1. oktober 2012 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1334/2008 (aromaforordningen) ved at den innfører en ny EU-liste (i.e. unionsliste) over godkjente aromastoffer som kan anvendes i matvarer. Næringsmiddelindustrien vil i fremtiden bare kunne bruke de aromastoffene som forekommer på denne listen (også kalt en "positivliste"), som vil gjelde fra 22. april 2013. Aromastoffer som ikke står på denne listen, vil bli forbudt etter en utfasningsperiode på 18 måneder (det vil si etter 22. oktober 2014).

Formålet med forordningen er å sikre at aromastoffer skal være helsemessig trygge i bruk (ved at de er risikovurdert og godkjent) og forhindre villedning av forbrukerne. Forordning (EF) nr. 2232/96 har gitt de nødvendige betingelsene for å etablere en unionsliste over godkjente aromastoffer. Stoffene ble først samlet i et register, jf. kommisjonsvedtak 1999/217/EF. Aromastoffene i registeret ble deretter oversendt til EUs vitenskapskomité (EFSA) for evaluering. Det har pågått et evalueringsprogram i EFSA siden 2000, jf. forordning (EF) nr. 1565/2000, og arbeidet er nå i sluttfasen.

Rettsakten definerer:
(a) aromastoffer som er evaluert og godkjent (ca. 2100 stk.) eller
(b) aromastoffer under fortsatt evaluering, der risikovurdering ikke er helt ferdig (ca. 400 stk.); disse har fått fotnoter som angir tidspunkt for innsending av tilleggsopplysninger som er etterspurt av EFSA for å kunne ferdigstille risikovurdering. For noen stoffer er tidsfristen i slutten av 2012, for andre innen juni 2013 eller desember 2013. Nye stoffer vil fortløpende kunne bli innlemmet på unionslisten ifølge en søknads- og godkjenningsprosedyre i artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1331/2008 og forordning (EU) nr. 234/2011. Helt bestemte betingelser knyttes til forbindelsene isomerer (kjemiske forbindelser som er strukturelt forskjellig, men har lik molekylær formel). Spesifikasjonene skal angi type isomer og kun den som er angitt er godkjent. Andre isomerer må godkjennes separat.

Aromastoffer som er under vurdering kan, i påvente av inkludering eller fjerning fra unionslisten, markedsføres og brukes på samme måte som fullstendig evaluerte og godkjente substanser, jf. artikkel 4 i forordningen.

En database er opprettet, hvor forbrukere, næringsvirksomheter og nasjonale tilsynsmyndigheter lett kan finne ut hvilke aromastoffer som er tillatt i næringsmidler.

Fortalen og Tabell 1 i rettsakten beskriver forhold som angår bruksbetingelser for 11 av de totalt 2543 stoffene på unionslisten: koffein, teobromin, ammoniumklorid, D-kamfer, kininhydroklorid, kininsulfat, kininmonohydroklorid-dihydrat, glycyrrhizinsyre, rebaudiosid A (steviolglykosid fra planten Stevia Rebaudiana).

Rettsakten gir grunnlag for et nasjonalt handlingsrom for mer restriktiv regulering av aromastoffer benyttet i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, bearbeidede næringsmidler basert på kornprodukter og "babymat" til spedbarn og småbarn, samt næringsmidler til særlig medisinske formål beregnet på spedbarn og småbarn - referert i direktiv nr. 2009/39 til særlig ernæring ("særnær"), jf. fortalepunkt 27 og artikkel 9.

Unionslisten for aromastoffer er et resultat av EFSAs grundige risikovurderinger. Aromastoffene som fortsatt er under evaluering, er allerede på markedet i samsvar med Kommisjonens vedtak/beslutning av 23. februar 1999 om opprettelse av en liste over aromastoffer som kan brukes i EU. At disse stoffene ikke er ferdig evaluert, er således antatt ikke å endre beskyttelsesnivået.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring av forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Innføring av rettsakten antas på det nåværende tidspunkt heller ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen.

Siden en rekke av disse aromastoffene er i kommersiell handel og i bruk i dag, er det etablert overgangsordninger slik at næringsmiddelindustrien i EU/EØS får tid til å tilpasse seg de nye reglene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings, og -inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 872/2012
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32012R0872

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.10.2012
Frist returnering standardskjema: 30.11.2012
Dato returnert standardskjema: 01.11.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 034/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.12.2012
Høringsfrist: 01.03.2013
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen