Utslipp fra hydrogen- og naturgassdrevne kjøretøy

Kommisjonsforordning (EU) nr. 630/2012 av 12. juli 2012 som endrer forordning (EF) nr. 692/2008 hva angår krav til typegodkjenning av motorvogner som bruker hydrogen eller blandinger av hydrogen og naturgass med hensyn til utslipp, og inkludering i informasjonsdokumentet for EF-typegodkjenning av...

Commission Regulation (EU) No 630/2012 of 12 July 2012 amending Regulation (EC) No 692/2008, as regards type-approval requirements for motor vehicles fuelled by hydrogen and mixtures of hydrogen and natural gas with respect to emissions, and the inclusion of specific information regarding vehicle...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 12. juli 2012, og trådte i kraft i EU 1. august 2012.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 3. mai 2012, beslutning nr. 59/2013. Forordningen ble implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil vedlegg 1, og trådte i kraft den 14. mai 2013.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 630/2012 endrer kommisjonsforordning (EF) 692/2008 når det gjelder avgassutslippskrav for biler som går på hydrogen og blandinger av hydrogen og naturgass. Hovedhensikten med denne endringen er å klargjøre hvilke avgassrelaterte krav som gjelder ved godkjenning av biler som går på visse typer alternative drivstoff. Dette gjøres for å kunne typegodkjenne slike kjøretøy, samtidig som det sikres at de har lave avgassutslipp.Forordning (EF) 692/2008 implementerer Rådets og Parlamentets forordning (EF) 715/2007 om avgassutslipp fra lette biler (Euro 5 og 6). Dette regelverket har hittil ikke tatt høyde for biler med forbrenningsmotor som bruker hydrogen eller blandinger av hydrogen og naturgass som drivstoff. Slike biler kan være en miljøvennlig mellomløsning inntil elbiler og brenselcellebiler blir mer vanlig. Forordning (EU) 630/2012 innfører krav til avgassutslipp for slike biler, og sikrer samtidig at bilene kan EF-typegodkjennes etter EUs regelverk for typegodkjenning av kjøretøy.I tillegg oppdaterer forordning (EU) 630/2012 informasjonsdokumentet som skal fylles ut ved typegodkjenning. Det tas her inn en del nye opplysninger for biler som bruker alternative drivstoff. Videre oppdateres definisjonene i forordning (EF) 692/2008 for hybridelektrisk kjøretøy, elektrisk kjøretøy, kjøretøy som går på blandinger av hydrogen og naturgass og hydrogendrevne brenselcellekjøretøy.


Merknader

EU-hjemmel

Forordning (EU) nr. 630/2012 er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkeområde (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende rett

Forordningene 715/2007 og 692/2008 er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, vedlegg 1.

Norsk gjennomføring

Forordning 630/2012 vil bli implementert i forskriften om godkjenning av bil og tilhenger til bil, vedlegg 1. 

Forordningen innebærer ikke administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsaken i norsk regelverk. Den vurderes heller ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling

Vurdering

Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ifm utarbeidelsen av forordningen. Imidlertid har Norge deltatt i EU's tekniske komité for kjøretøy, der forordningen har vært drøftet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 630/2012
Basis rettsaktnr.: 692/2008
Celexnr.: 32012R0630

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.07.2012
Frist returnering standardskjema: 31.08.2012
Dato returnert standardskjema: 17.12.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 059/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.12.2012
Høringsfrist: 18.01.2013
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 14.05.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.05.2013

Lenker