Vet - tredjelandsimport sæd m.v. - sau, geit

Kommisjonens gjennomføringsvedtak av 17. juli 2012 om endring av vedtak 2010/472/EU når det gjelder dyrehelsemessige krav vedrørende Simbu-virus og episotisk hemoragisk sjuke...

Commission Implementing Decision of 17 July 2012 amending Decision 2010/472/EU as regards animal health requirements relating to Simbu viruses and epizootic haemorrhagic disease ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.09.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 19. desember 2012 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør endringer i kommisjonsvedtak 2010/472/EU som fastsetter bestemmelser ved import av sæd, egg og embryoer av sau og geit til EØS. Bakgrunnen er endringer i den internasjonale dyrehelsekodeksen fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) om tiltak mot spredning av blåtunge. OIE anbefaler en rekke nye, risikoreduserende tiltak for å bl.a. hindre at donordyret blir utsatt for vektorer for blåtunge. Imidlertid gis det ikke lenger anbefaling om rutinemessig overvåkning av drøvtyggere for antistoffer mot Simbuvirus, primært Akabane- og Ainovirus. 

EU har lagt OIEs anbefalinger til grunn for endringer i de helsesertifikater som skal følge med ved import av oksesæd fra tredjeland. Rettsakten gjør også en endring i listen over tredjeland det kan importeres oksesæd fra ved at Canada ikke lenger er oppdelt i ulike områder og at punkt om tilleggsgarantier endres i samsvar med endringen i selve sertifikatet.

Rettsakten trer i kraft fra 1. januar 2013.


Merknader

Rettslige konsekvenser: 

Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter.  

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2012/411/EU
Celexnr.: 32012D0411

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 19.12.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker