Energy Star - videreføring av avtale

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 174/2013 av 5. februar 2013 som endrer forordning 106/2008 om et fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr (Energy Star)...

REGULATION (EU) No 174/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 5 February 2013amending Regulation (EC) No 106/2008 on a Community energy-efficiency labelling programme for office equipment...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.04.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble publisert i EU-tidende 6. mars og trådte i kraft i EU den 26. mars 2013.

Saken har vært vurdert i EFTAs energiarbeidsgruppe. Forholdet til USA ble håndtert ved en "Exchange of Letter" mellom EFTA og den kompetente myndighet i USA, Environment Protection Agency (EPA).

Saken ble sist drøftet i EFTA den 2. juli 2013 og et utkast til Exchange of Letter har blitt behandlet internt i EFTA.  

Forordningen ble behandlet i EØS-komiteen den 25.09.2014 (dvs innlemmet i EØS-avtalen) og gjennomført ved forskriftsendring i Norge den 10. oktober 2014.

 Sammendrag av innhold

Energy Star har vært og er en frivillig internasjonal energimerkeordning som skal fremme produksjon og markedsføring av energieffektivt kontorutstyr (IKT-utstyr). Ordningen ble opprettet i USA i 1992, og ble gjennomført i Europa i 2001 ved at USA og EU inngikk en samarbeidsavtale. EU og USA har 29. november 2011 inngått en ny samarbeidsavtale.

Norge sluttet seg til ordningen i 2005 ved at forordning 2422/2001 ble gjennomført i norsk rett som forskrift.

Forordning 2422/2001 er erstattet av forordning 106/2008 om et fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr, og er gjennomført i Norge ved forskrift 25. juni 2010 nr 940. Det vises til tidligere EØS-posisjonsnotat av 16.04. 2010 fra OED om forordning (EC) nr 106/2008 fra Europaparlamentet og Rådet av 15. januar 2008 om et fellesskapsprogram for merking av energieffektivt kontorutstyr.

Forordning 174/2013 endrer forordning 106/2008, og innebærer kun små endringer:

a) Referansene justeres/oppdateres i samsvar med den sist inngåtte avtalen mellom EU og USA av 29. november 2011, samt gjeldende rettsakter vedrørende økodesign og energimerking.

b) European Community Energy Star Board døpes om til European Union Energy Star Board, og "Community" byttes generelt ut med "Union" i teksten.

c) I tilknytning til artikkel 6 om fremming av energieffektivitetskriterier skal fortsatt Kommisjonen, andre EU institusjoner og sentrale statlige styresmakter fastsette energieffektivitetskrav. Det nye er at kontraherende myndigheter på regionalt og lokalt nivå skal oppfordres til å bruke energieffektivitetskriteriene ved offentlige anskaffelser.


Merknader

Gjeldende norsk lovgivning på området: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 106/2008 av 15. januar 2008 om et fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr er gjennomført i norsk rett ved forskrift fastsatt av Olje- og energidepartementet av 25. juni 2010 nr 940.

Gjennomføring av forordning 174/2013 av 5. februar 2013 i norsk rett vil ha rettslige konsekvenser for Norge ved at ovennevnte forskrift vil måtte endres. Det må utarbeides et utkast til forskrift som må sendes på høring etter reglene i forvaltningsloven og utredningsinstruksen. Per dags dato er det ikke utarbeidet noe forslag til norsk gjennomføringsforskrift.

Det antas at avtalen og forordningen ikke innebærer noen økonomiske og administrative konsekvenser av vesentlig betydning for offentlige eller private aktører i Norge. Rettsakten skal grupperes i gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader

NVE presenterte forordningen i SU Energi den 26.09.2013. 

Vurdering

Forordningen er akseptabel og Norges vassdrags- og energidirektorat tilrår at forordning 174/2013 innlemmes i EØS-avtalen og deretter gjennomføres i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2012)109
Rettsaktnr.: 0174/2013
Basis rettsaktnr.: 0106/2008
Celexnr.: 32013R0174

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2013
Frist returnering standardskjema: 24.04.2013
Dato returnert standardskjema: 06.05.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 187/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.09.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 10.10.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker