EUS - endring av helsesertifikater og lister

Kommisjonens gjenomføringsforordning (EU) nr. 1012/2012 av 5. november 2012 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 og forordning (EF) nr. 1251/2008 hva gjelder listen over vektorarter, krav til helsestatus og helsesertifikater med hensyn til epizootisk ulcerativt syndrom, og hva gjelder oppf...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1012/2012 of 5 November 2012 amending Regulation (EC) No 2074/2005 and Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the list of vector species, the health requirements and the certification requirements concerning epizootic ulcerative syndrome and as regards ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.04.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.05.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjennomfører nødvendige endringer som følge av at epizootisk ulcerativt syndrom (EUS) er fjernet fra sykdomslisten for fisk. EUS er en soppsykdom hos fisk som først og fremst har vært relevant i forbindelse med handel med akvariefisk. Beslutningen om å fjerne EUS fra sykdomslisten er gjennomført i direktiv 2012/31/EU.  

Rettsakten endrer vedlegg I, III og del A og B i vedlegg IV i forordning (EU) nr. 1251/2008. Dette innebærer følgende:

- I vedlegg I finner man liste over hvilke arter som betraktes som vektorarter for sykdommer som står på liste 1 og liste 2. Vektorarter for EUS er fjernet fra listen som følge av at EUS er fjernet fra sykdomslisten, jf. direktiv 2012/31/EU.

- I vedlegg III finner man liste over tredjestater hvorfra det er tillatt å importere visse arter av fisk. Fra Thailand har det tidligere bare vært tillatt å importere karpefisk til akvakultur i åpne og lukkede akvakulturanlegg for akvariefisk. Det blir nå også tillatt å importere andre fiskearter fra Thailand.

- I del A til vedlegg IV finner man modell for helsesertifikat for import av akvakulturdyr beregnet på oppdrett, gjenutlegging, installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr. I del B finner man tilsvarende helsesertifikat for import til lukkede akvakulturanlegg for akvariefisk. Som følge av at EUS er fjernet fra sykelisten, jf. direktiv 2012/31/EU, er alle henvisninger og krav til dokumentasjon for EUS fjernet fra helsesertifikatene.Rettsakten endrer også tillegg IV til vedlegg VI i forordning (EU) nr. 2074/2005. Her er det fastsatt en modell for hygienesertifikat som skal brukes ved import av fiskerivarer beregnet på konsum. Som følge av at EUS er fjernet fra sykelisten, jf. direktiv 2012/31/EU, er alle henvisninger og krav til dokumentasjon for EUS fjernet fra sertifikatet. Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører behov for endring i forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse. Forordning (EU) nr. 1251/2008 som denne rettsakten endrer, er gjennomført i denne forskriften. Rettsakten medfører også behov for endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse. Forordning (EU) nr. 2074/2005 som denne rettsakten endrer, er gjennomført i denne forskriften. 

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten innebærer at akvariebransjen også kan importere andre fiskearter enn karpefisk fra Thailand til akvakulturanlegg for akvariefisk i Norge. Det kan muligens gi noe økt inntjeningsevne i zoobransjen uten at dette er kvantifisert. Det antas å ha liten økonomisk betydning.Utover dette antas rettsakten ikke å få noen konsekvenser for næringen eller Mattilsynet. Selv om EUS har stått på listen over eksotiske sykdommer, har det vært en overgangsperiode frem til 31.12.2012 hvor det har vært tillatt å innføre akvariefisk fra tredjestater uten dokumentasjon på fri-status for EUS, jf. artikkel 20 i forordning (EU) nr. 1251/2008. Forskriftsforslagene innebærer at det heller ikke i fremtiden vil være nødvendig å legge frem helsesertifikater som dokumenterer frihet for EUS, og vil med andre ord være en videreføring av gjeldende praksis.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært til vurdering i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. 

(Notatet ble behandlet i Spesialutvalget for matproduksjon, ved skriftlig prosedyre 07.05.13)

Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Forordning (EU) nr. 1251/2008 er ført opp som basisrettsakt siden rettsakten medfører flest endringer i denne forordningen, men rettsakten medfører også endringer i forordning (EU) nr. 2074/2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1012/2012
Basis rettsaktnr.: 1251/2008
Celexnr.: 32012R1012

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.11.2012
Frist returnering standardskjema: 21.12.2012
Dato returnert standardskjema: 07.05.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.10.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 154/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.04.2013
Høringsfrist: 27.05.2013
Frist for gjennomføring: 09.10.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen