Vet - helsesertifikat for handel med visse dyr

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/518/EU av 21. oktober 2013 som endrer del 1 i vedlegg E til Rådsdirektiv 92/65/EF om modellen for helsesertifikat for dyr fra driftsenheter...

Commission Implementing Decision 2013/518/EU of 21 October 2013 amending Part 1 of Annex E to Council Directive 92/65/EEC as regards the model health certificate for animals from holdings...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold  

Direktiv 92/65/EØF henviser til forordning (EF) nr. 998/2003 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr. Forordning (EF) nr. 998/2003 skal oppheves og erstattes av forordning (EU) nr. 576/2013. I tillegg skal bestemmelsene i direktiv 92/65/EØF om handel med hunder, katter og ildere endres av direktiv 2013/31/EU. Den nye forordningen og direktivendringene iverksettes i EU fra 29. desember 2014. Rettsakt 518/2013/EU erstatter fra samme dato helsesertifikatmodellen i del 1 i vedlegg E til direktiv 92/65/EF med en ny. Endringer i forhold til dagens modell er at henvisninger til forordning (EF) nr. 998/2003 er erstattet med henvisninger til forordning (EU) nr. 576/2013. Den nye modellen er også justert i forhold til at forflytning av mer enn fem hunder, katter eller ildere som hovedregel skal anses som handel snarere enn ikke-kommersiell forflytning og at tidsrommet for når den kliniske undersøkelsen av dyra skal foretas utvides fra 24 til 48 timer før avreise. I tillegg er den nye modellen tilpasset til bruk for handel med hunder, katter og ildere som skal til godkjente institusjoner, institutter eller sentra. 

Det er lagt opp til en fire måneders overgangsperiode frem til 29. april 2015, hvor medlemsstatene likevel kan tillate handel med hunder, katter og ildere som følges av helsesertifikater etter gammel modell.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler og forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg.

Administrative og økonomiske konsekvenser

At dyr (klovdyr, fugler, haredyr, hunder, katter og ildere) som er gjenstand for handel mellom Norge og andre EØS-stater skal følges av helsesertifikat, følger allerede av gjeldende rett. Rettsakten endrer heller ikke helsekravene dyrene må oppfylle, men reflekterer kun krav som følger av andre rettsakter. Rettsakten innebærer derfor ingen andre konsekvenser enn at norske importører, eksportører og Mattilsynet må påse at helsesertifikater som følger med ved handel med disse dyreslagene mellom Norge og andre EØS-stater er utarbeidet etter den nye modellen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

 Dersom forordning (EU) nr. 576/2013 og direktiv 2013/31/EU blir ansett som EØS-relevante og akseptable, vil denne rettsakten også være det. 

Fordi rettsakten er avhengig av forordning (EU) nr. 576/2013 og direktiv 2013/31/EU, bør den tas inn i EØS-avtalen samtidig med disse. For øvrig er det viktig at framdriften i prosessen med å ta rettsaktene inn i EØS-avtalen blir slik at de kan gjennomføres i Norge samtidig som i EU, dvs. fra 29. desember 2014.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/518/EU
Basis rettsaktnr.: 1992/65/EF
Celexnr.: 32013D0518

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2013
Frist returnering standardskjema: 06.12.2013
Dato returnert standardskjema: 17.02.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 66/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2014
Høringsfrist: 01.05.2014
Frist for gjennomføring: 29.12.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen