Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Animalske biprodukter

Kommisjonsforordning (EU) nr. 555/2013 av 14. juni 2013 som endrer forordning (EU) nr. 142/2011 om transitt av visse animalske biprodukter fra Bosnia og Herzegovina...

Commission Regulation (EU) No 555/2013 of 14 June 2013 amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the transit of certain animal by-products from Bosnia and Herzegovina...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.08.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 142/2011, som gjennomfører forordning (EF) nr. 1069/2009 om animalske biprodukter som ikke er beregnet til konsum. Vedtak 2009/821/EF, vedlegg 1, inneholder en liste over godkjente veterinære grensekontrollstasjoner i EU. Animalske biprodukter eller avledede produkter, som skal eksporteres skal passere en grensekontrollstasjon. Eksport fra Bosnia og Herzegovina til tredjestater foregår mest rasjonelt, over kroatiske havner, da de ikke har egen kystlinje. At Kroatia er blitt EU-medlem endrer dagens situasjon. Animalske biprodukter som eksporteres fra Bosnia og Herzegovina er å betrakte som transittvarer i Kroatia (EU), og det er mest hensiktsmessig at de kontrollers ved grensekontrollstasjonene Nova Sela og/eller Ploce i Kroatia. Det vil bl.a. kreves at forsendelsen skal være forseglet med et segl med løpenummer, følgedokumentene skal være stemplet "Only for transit to third countries via the EU" av myndighetene i Kroatia som har ansvar for grensekontrollstasjonen, og at lossing og lagring der ikke er tillatt. Videre skal myndighetene i Kroatia kontrollere at det er samsvar mellom antall kolli og kvantum produkt som kom inn som det som eksporteres.

I forordning (EU) nr. 142/2011, i en ny artikkel 29 a, er detaljene som er nevnt ovenfor tatt inn. Rettsakten er vedtatt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og og dyrehelse, og hverken Europaparlamentet eller Rådet hadde motforestillinger.


Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten får ingen rettslige konsekvenser for Norge, da den bare gjelder for Kroatia, Bosnia og Herzegovina og andre tredjestater. Norge anses ikke som tredjestat. Når den norske biproduktforskriften er fastsatt, må den nye artikkel 29 a Spesielle krav ved transitt av animalske biprodukter gjennom Kroatia fra Bosnia og Herzegovina og til tredjestater, implementeres på vanlig måte.

Økonomiske og adminstrative konsekvenser

Rettsakten vil  hverken få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet eller norsk virksomheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vil medføre en tilføyelse i norsk regelverk for animalske biprodukter, da en endring som bare angår Kroatia, Bosnia og Herzegovina må implementeres. Den får imidlertid ingen praktiske konsekvenser.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel (Forutsetter Kroatias medlemskap i EØS).

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 555/2013
Basis rettsaktnr.: 1069/2009
Celexnr.: 32013R0555

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.04.2014
Frist returnering standardskjema: 16.05.2014
Dato returnert standardskjema: 09.04.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 197/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.09.2013
Høringsfrist: 15.10.2013
Frist for gjennomføring: 26.09.2015
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen