Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Merking - fytosteroler mm

Kommisjonens forordning (EU) nr. 718/2013 av 25. juli 2013 om endring av forordning (EF) nr. 608/2004 om merking av næringsmidler eller næringsmiddelingredienser tilsatt fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og/eller fytostanolestere...

Commission Regulation (EU) No 718/2013 of 25 July 2013 amending Regulation (EC) No 608/2004 concerning the labelling of foods and food ingredients with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols and/or phytostanol esters ...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer forordning (EF) nr. 608/2004 om merking av næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er tilsatt fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og/eller fytostanolestere. Stoffene fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og/eller fytostanolestere (heretter kalt fytosteroler) ansees å bidra til å senke kolesterolnivået i blodet. Disse stoffene kan tilsettes matvarer som dermed blir særlig egnet for personer som ønsker å senke sitt kolesterolnivå. Ved EFSA-vurderingen av disse stoffene i 2002 ble det pekt på at det er behov for særlige forbrukeropplysninger på slike matvarer. Kravene i det generelle merkeregelverket ble ikke ansett å være tilstrekkelige. Disse eksplisitte merkekravene er gitt i forordning (EF) nr. 608/2004 om merking av næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er tilsatt fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og/eller fytostanolestere.
Matvarer som inneholder disse stoffene, skal blant annet merkes med en opplysning om at produktet utelukkende er beregnet for mennesker som vil senke blodkolesterolnivået. Merkingen skal bidra til at produktet brukes av målgruppen og ikke brukes av mennesker som ikke er i målgruppen.I ettertid har det i EU blitt godkjent flere helsepåstander etter forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen) som relaterer seg til sammenhengen mellom inntak av næringsmidler som inneholder fytosteroler og senking og opprettholdelse av blodkolesterolnivået. De generelle merkekravene for fytosteroler omtaler bare senking av kolesterolnivået. Noen av helsepåstandene sier noe om å opprettholde  kolesterolnivået. Da fremstår disse to merkekravene som motstridende. Da er merkingen ikke informativ og kan være forvirrende for forbrukerne. Ordlyden i de godkjente helsepåstandene, kombinert med ordlyden i det obligatoriske merkekravet i forordning (EF) nr. 608/2004, kan tenkes å villede forbrukerne om effekten som fytosteroler har på blodkolesterolnivået. Derfor er ordlyden i det obligatoriske merkekravet i forordning (EF) nr. 608/2004 endret. Slik skal det sikres samsvar mellom den og ordlyden i de godkjente helsepåstandene, samtidig som ordlyden fortsatt tjener det opprinnelige informasjonsformålet. Produktene skal heretter merkes med en opplysning om at de ikke er beregnet for mennesker som ikke trenger å regulere blodkolesterolnivået sitt.

Forordningen trådte i kraft i EU 17. august 2013. Matvarer som er satt i omsetning og merket innen 15. februar 2014, kan selges inntil lagrene er tomme.


Merknader

 • Rettslige konsekvenser for Norge:

  Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1385 om merking mv av næringsmidler.

  Økonomiske og administrative konsekvenser: Virksomhetene Etter ikrafttredelsen i EU er det gitt en 6 måneders overgangstid for at virksomhetene kan tilpasse seg merkekravets nye ordlyd. Samme overgangsperiode vil gjelde i Norge. Det er svært få matvarer på det norske markedet som tilsettes fytosteroler, slik at endringen angår få produsenter. De det gjelder må endre emballasjen på produktene. Produkter som er satt i omsetning og merket innen 15. februar 2014, kan selges inntil lagrene er tomme.Forbrukerne Endring av ordlyden bidrar til at forbrukerne ikke blir villedet.MattilsynetTilsyn med merking inngår i det ordinære tilsynet.

  Sakkyndige instansers merknader

  Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

 Forordning (EF) nr. 608/2004 er tatt inn i EØS-avtalen, og er gjennomført i norsk rett i forskrift 21. desember 1993 nr. 1385 om merking mv av næringsmidler (merkeforskriften) § 24. Mattilsynet anser at rettsakten som endrer denne forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 718/2013
Basis rettsaktnr.: 608/2004
Celexnr.: 32013R0718

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.07.2013
Frist returnering standardskjema: 06.09.2013
Dato returnert standardskjema: 30.08.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 222/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.08.2013
Høringsfrist: 29.09.2013
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen