Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Såvarer - forbud hampsorter Tyskland

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/404/EU av 25. juli 2013 om å tillate Tyskland å forby omsetning på landets område av visse sorter av hamp som er oppført på EUs felles sortsliste for arter av jordbruksvekster i henhold til rådsdirektiv 2002/53/EF ...

Commission Implementing Decision of 25 July 2013 authorising Germany to prohibit on its territory the marketing of certain varieties of hemp listed in the Common Catalogue of varieties of agricultural plant species, pursuant to Council Directive 2002/53/EC ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.09.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter at Tyskland gis anledning til å vedta omsetningsforbud for to sorter av hamp som er oppført på EUs felles sortsliste. Hjemmel for beslutningen er rådsdirektiv 2002/53/EF om EUs felles sortsliste for arter av jordbruksvekster. Direktivets art. 18 gir mulighet for slikt omsetningsforbud på det enkelte lands område dersom det konstateres at dyrkingen av en sort bl.a. kan utgjøre en risiko for menneskers helse. I dette tilfellet har man i Tyskland, gjennom ordinære kontrollrutiner over to år, avdekket at de to aktuelle hampsortene har et høyere innhold av tetrahydrocannabinol (THC) enn den tillatte maksimumsgrensen på 0,2 %. I EUs felles sortsliste vil de to hampsortene bli gitt en merknad om det tyske omsetningsforbudet så snart det er fastsatt fra hvilket tidspunkt dette gjelder.

Omsetningsforbudet for hampsortene, og dermed hele rettsakten, gjelder kun for Tyskland.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Relevant regelverk i Norge er forskrift 9. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Endring av norsk regelverk er ikke aktuelt fordi rettsakten kun retter seg mot Tyskland. I tillegg har man i Norge har et generelt forbud mot dyrking av hamp, noe som gjør at EUs regelverk om kommersiell dyrking av arten uansett ikke er relevant her i landet.

Det at norsk regelverk ikke følger EU på dette området, er ikke formelt avklart med en tilpasningstekst. Det er imidlertid tidligere avklart med Landbruks- og matdepartementet at vi ovenfor Kommisjonen og EU-land står fast på hvilke bestemmelser vi har om dette i Norge.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske-, administrative eller andre konsekvenser av samme grunn som nevnt ovenfor.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/404/EU
Basis rettsaktnr.: 2002/53/EF
Celexnr.: 32013D0404

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.08.2013
Frist returnering standardskjema: 13.09.2013
Dato returnert standardskjema: 24.09.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 219/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen