Security validation sjekklister

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 654/2013 av 10. juli 2013 som endrer forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til EU security validation sjekklister for aktører fra tredjeland...

Commission Implementing Regulation (EU) No 654/2013 of 10 July 2013 amending Regulation (EU) No 185/2010 in respect of EU aviation security validation checklists for third country entities...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.08.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Endringsforordningen ble vedtatt av EU-Kommisjonen 10. juli 2013. Rettsakten ble publisert i Official Journal 11. juli 2013 og trådte i kraft i EU samme dag.

Saken har vært behandlet i Aviation Security Committee (komitologikomite og ekspertgruppe opprettet av EU-Kommisjonen), hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet er representert.   

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 185/2010 fastsetter detaljerte bestemmelser for sikkerhetskontroll av frakt og post som transporteres til EU/EØS-lufthavner fra tredjeland (land utenfor EU/EØS-området). Formålet med regelverket er å beskytte de sivile flyselskapene, som bringer med seg slik frakt og post, mot ulovlige handlinger.

Forordning 185/2010 fastsetter krav om at flyselskap som skal fly frakt og/eller post fra en lufthavn i et tredjeland hvor status som "Air Cargo or Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport" (ACC3) er påkrevd, må ha ACC3-status. (Kravet fastsatt i endringsforordning 859/2011.)

Fraktleverandører og kjente avsendere som skal være en del av fraktkjeden i et tredjeland må, i likhet med flyselskap som søker godkjenning som ACC3, også godkjennes som RA3 (EU aviation security validated regulated agent) eller KC3 (EU aviation security validated known consignor).

Godkjente, uavhengige EU-validerere (kontrollanter) skal vurdere om de fastsatte kravene etterleves ved den enheten som søker om godkjenning. For å sikre at valideringen foretas på en dokumentert, ensartet og objektiv måte, skal fastsatte sjekklister benyttes under arbeidet med evaluering av enheter i tredjeland. Forordning (EU) nr. 654/2013 innfører sjekklister for validering av RA3 og KC3. (Se ellers eget EØS-notat om forordning (EU) nr. 1082/2012 som fastsetter nærmere bestemmelser om at flyselskaper, fraktleverandører og kjente avsendere i tredjeland, innen 1. juli 2014, skal valideres i en uavhengig inspeksjon.)

Merknader

Forordning 654/2013 er hjemlet i forordning 300/2008, som igjen er hjemlet i EF-traktatens art. 80.2.

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett gjennom endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2.

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske flyselskap eller norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har vært behandlet av Spesialutvalget for transport.

Vurdering

Rettsakten er en del av det felleseuropeiske regelverket på security-området som blant annet skal sikre lik behandling av flyselskaper innenfor EU-EØS-området.

Kommisjonsforordningen ble implementert i norsk rett 3. mars 2014 med hjemmel i luftfartsloven og forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 654/2013
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32013R0654

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.07.2013
Frist returnering standardskjema: 22.08.2013
Dato returnert standardskjema: 02.12.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 024/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 17.01.2014
Høringsfrist: 28.02.2014
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 03.03.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.03.2014

Lenker