Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - dyrehelse og animalske produkter

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/417/EU av 31. juli 2013 som endrer vedlegg III til Rådsdirektiv 2002/99/EF om dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding og omsetning av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum for å legge til en metode for å eliminere dyrehelserisiko...

Commission Implementing Decision of 2013/417/EU of 31 July 2013amending Annex III to Council Directive 2002/99/EC laying down the animal health rules governing the production, processing, distribution and introduction of products of animal origin for human consumption as regards the addition of...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.08.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer direktiv 2002/99/EF som gir generelle dyrehelseregler for all produksjon av animalske produkter innen EU, og for innførsel av slike produkter fra tredjeland. I henhold til direktivets artikkel 4 kan medlemsstatene på visse betingelser tillate animalske produkter som kommer fra et område eller del av et område som er underlagt dyrehelsemessige restriksjoner. Vedlegg III til direktivet inneholder en tabell med behandlinger som kan brukes på animalske produkter for at fjerne eventuell risiko for dyrehelsen i forbindelse med kjøtt og melk. Disse behandlingene er i overensstemmelse med de anbefalingene fra OIE. I vedlegg III til direktiv 2002/99/EF er det gjort følgende endringer: Det åpnes for en ny metode for å inaktivere munn- og klovsykevirus i kjøtt. Metoden innebærer gjennomvarming av utbenet og avfettet kjøtt slik at kjernetemperaturen er holdt på minimum 70 grader i minimum 30 minutter. Denne metoden er annerkjent av OIE. Betegnelsen "Saue- og geitepest" byttes ut med betegnelsen "Peste des petits ruminants" for gjenspeile OIEs offisielle betegnelse.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 9 september 2005 nr 1045 om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum.

Rettsakten vil ikke innebære noen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, llikestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/417/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013D0417

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.09.2013
Frist returnering standardskjema: 18.10.2013
Dato returnert standardskjema: 11.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 165/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2013
Høringsfrist: 01.01.2014
Frist for gjennomføring: 26.09.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 02.10.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.10.2014

Lenker

Til toppen