Vet - import av storfeembryo

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/309/EU av 19. juni 2013 om endring av vedlegg II, III og IV til vedtak 2006/168/EF når det gjelder visse veterinære sertifiseringskrav for import av storfeembryoer til Unionen...

Commission Implementing Decision 2013/309/EU of 19 June 2013 amending Annexes II, III and IV to Decision 2006/168/EC as regards certain veterinary certification requirements for imports into the Union of bovine embryos...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.08.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 13. august 2013 nr. 976 om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe.

Det gis unntak fra høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jf. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2006/168/EF, som fastsetter dyrehelsevilkårene for import av storfeembryoer til EØS fra tredjestater. Formålet med endringene er å forebygge spredning av virussykdommen Lumpy skin disease til EØS, hvor denne sykdommen p.t. ikke forekommer. Bakgrunnen er at det i 2012 forekom tilfeller av sykdommen i Israel, som er en av tredjestatene det er tillatt å importere storfeembryoer fra. I tillegg er det gjort studier som indikerer at risikoen for spredning av sykdommen med storfeeembryoer ikke er neglisjerbar selv om embryoene behandles forskriftsmessig. Endringene er at det i importvilkårene føyes til visse krav med henblikk på Lumpy skin disease. Helsesertifikatene som skal følge med forsendelsene erstattes med nye som reflekterer de endrede importvilkårene. Rettsakten trer i kraft 1. august 2013. I en overgangsperiode, som varer t.o.m. 1. september 2013, åpner rettsakten likevel for import av storfeembryoer på de gamle vilkårene. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten medfører ingen vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for importører eller offentlige myndigheter her i landet.

Notifisering

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0309/2013/EF
Celexnr.: 32013D0309

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.08.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 13.08.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen